Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola

Dnia 28.03.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie „Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom zarządu”.

Przeprowadzono głosowanie i została przyjęta jednogłośnie „Uchwała w sprawie wyboru Prezesa”, którym została Pani Aleksandra Pacholska.

Przeprowadzono głosowanie i została przyjęta jednogłośnie „Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia”. W wyniku wyborów Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Janusz Elżbieta – wice prezes
 2. Bujek Urszula – sekretarz
 3. Kozłowska Monika – skarbnik
 4. Dratwa Natalia – członek

 

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1  im. M. Konopnickiej w Górze jest:

 1. Działanie na rzecz przedszkola w Górze.
 2. Działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu.
 3. Działalność przedszkola w środowisku lokalnym.
 4. Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych.
 5. Organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2 – 5 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola oraz ich rodzin.
 7. Promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola.
 8. Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu.
 9. Podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci.
 10. Integracja międzypokoleniowa środowiska dziecięcego.
 11. Dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i zagospodarowania terenu wokół przedszkola.
 12. Rozwijanie idei wolontariatu.
 13. Pozyskiwanie środków na działalność funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze wzięło udział w III edycji programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów”, który zainicjowała Fundacja Banku Zachodniego WBK. Projekt zatytułowany „Jestem przedszkolakiem” uzyskał akceptację komisji uzyskując wystarczającą ilość punktów by otrzymać dotację na jego realizację.
Dnia 9 listopada 2009r. w Przedszkolu nr 1 w Górze w obecności dyrektora Banku WBK o/ w Górze Pani Sylwii Sadowskiej, dyrektora Przedszkola nr 1, zarządu Stowarzyszenia i dzieci została podpisana przez prezesa Stowarzyszenia Panią Aleksandrę Pacholską, umowa darowizny na rzecz stowarzyszenia, w celu realizacji projektu.
Głównym celem projektu jest zaopatrzenie dzieci w przybory tzw. „Wyprawkę przedszkolaka”. 

Dnia 24 lutego 2010 roku w Przedszkolu nr 1 w Górze odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola nr 1 w Górze i Dyrektora Banku Zachodniego WBK w Górze z dyrekcją przedszkola, z dziećmi i ich rodzicami w związku z zakończeniem realizacji projektu „Jestem przedszkolakiem” w ramach III edycji programu grantowego Fundacji Banku WBK „Bank dziecięcych uśmiechów”. Dzieci otrzymały „Wyprawkę przedszkolaka” zakupioną z otrzymanej dotacji. Celem tego projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka podczas korzystania z przyborów i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zabawach, poprawienia samopoczucia dziecka w grupie poprzez posiadanie własnych niezbędnych przyborów a także rozwijanie zainteresowań dziecka, wspieranie jego uzdolnień i wyrównywania szans edukacyjnych. Dzieci podziękowały za otrzymane prezenty radosnym uśmiechem a na twarzach rodziców widoczne było wzruszenie. W przyszłości Stowarzyszenie ma w planie kontynuować ww. przedsięwzięcie.
 

Sekretarz stowarzyszenia Urszula Bujek

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze wzięło udział w II edycji programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów 2010”, który zainicjowała Fundacja Banku Zachodniego WBK.
 
Głównym celem projektu jest zaopatrzenie dzieci w przybory tzw. „Wyprawkę przedszkolaka” w roku szkolnym 2010/2011.

Znając problemy finansowe wielu rodzin związanych z bezrobociem, bardzo niskimi dochodami, wielodzietnością rodzin, zdajemy sobie sprawę z trudności w zaopatrzeniu dzieci w potrzebne w przedszkolu przybory. Realizując projekt mamy na celu odciążenia finansowego rodziców w przygotowaniu tzw. „wyprawki dla przedszkolaka”

Pomoc zostanie udzielona grupie 40 dzieci z rodzin o niskich dochodach na członka rodziny z wszystkich grup wiekowych.

Prosimy Rodziców (opiekunów prawnych) o pomoc w wyłonieniu dzieci z rodzin z problemami finansowymi i zgłaszanie u wychowawcy grupy.

Planujemy, że dzieci objęte programem otrzymają w przedszkolu zakupione z dotacji wyprawki w miesiącu październiku 2010r.
 
Prezes Stowarzyszenia Aleksandra Pacholska

 

Dnia 27 października 2010 roku w przedszkolu odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze z dziećmi, ich rodzicami (opiekunami prawnymi) i Dyrektorem Przedszkola nr 1 podczas którego dzieci otrzymały Wyprawkę Przedszkolaka zakupioną przez Stowarzyszenie z funduszy otrzymanych w ramach realizacji projektu II edycji programu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów 2010 z Fundacji Banku Zachodniego WBK.

W ramach realizacji projektu dzieci obdarowane „Wyprawką” zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym „Moje przedszkole” . W konkursie udział wzięło 34 dzieci, wszystkie otrzymały upominki.