Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Postawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624z późn. zm.). Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze

 

 

Cele procedury

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

 

 

Zakres procedury

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

 

Definicja przedmiotu procedury

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki

Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

 

 

Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.

 

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

 

Rodzice (prawni opiekunowie):

·         przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,

·         upoważniają inne osoby pełnoletnie do odbierania dzieci z przedszkola w formie pisemnej,

·         odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

                Nauczycielki:

·         przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

·         przekazują kopie upoważnień i numerów telefonów kontaktowych nauczycielce pełniącej dyżur,

·         odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,

·         sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobistym.

 

 

Opis pracy

·         Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 – 8:00 (gr. „0” 11:30 – 12:00); ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

·         Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00 (gr. „0” 11:00 – 11:30; 16:00 – 16:30).

·         Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

·         Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie okazać go.

·         W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

·         Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

·         W wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

·         W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00 (gr. „0” do 16:30), nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

·         Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

·         W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę (do 17:00; gr. „0”do 17:30).

·         Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola oraz powiadamia policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców i nadal sprawuje opiekę nad dzieckiem w przedszkolu do chwili odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych)

·         Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola powinny mieć zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.

·         Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

·         Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2008r.