Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci dojeżdżających do przedszkola

1.      Postawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624z późn. zm.).

Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze

 

2.      Cele procedury

 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom dojeżdżającym do przedszkola.

 

3.      Zakres procedury

 

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci dojeżdżających.

 

·         Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola powinny mieć zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.

·         Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

·         Dyrektor przedszkola upoważnia pracownika z grupy, w której są dzieci dojeżdżające, do przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.

·         W czasie przejścia do i z przedszkola za bezpieczeństwo dziecka odpowiada upoważniony pracownik przedszkola.

·         Upoważniony pracownik (woźna oddziałowa) przedszkola oczekuje rano o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu w pobliżu przedszkola na przyjazd autobusu z dziećmi.

·         Dziecko zostaje odebrane z autobusu przez upoważnionego pracownika przedszkola od osoby sprawującej opiekę nad dziećmi podczas przejazdu autobusu.

·         Dziecko zostaje odprowadzone do szatni, gdzie rozbiera się i pod opieką upoważnionego pracownika przedszkola (woźna oddziałowa) zostaje odprowadzone do sali zajęć, gdzie opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczycielka.

·         Po zajęciach przedszkolnych upoważniony pracownik (nauczyciel) odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania z grupy do momentu oddania dziecka osobie opiekującej się dzieckiem w autobusie.

·         Upoważniony pracownik (nauczyciel) po ubraniu dziecka w szatni oczekuje w wyznaczonym czasie i miejscu w pobliżu przedszkola na przyjazd autobusu.

·         Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem dojeżdżającym nie może zostawić go bez opieki podczas przejazdu autobusem i w drodze do i z przedszkola.

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2009r.