Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://przedszkole1.pcdn.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo,
2.opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego,
3.brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
4.niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
5.część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody wyłączenia:

1.niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze wprowadziło najistotniejsze udogodnienia na stronie – zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz możliwość odsłuchania treści w formie audio. Serwis jest dostosowany do wersji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Łabaz, sek.p1@gora.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 543 23 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ulicy Stefana Żeromskiego 15, 56-200 Góra.
Podmiot posiada częściowe udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 50 m od przedszkola.

Na terenie obiektu brak parkingu dla interesantów oraz miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek główny, w którym mieści się administracja, jest dwukondygnacyjny. W budynku drugim, na parterze funkcjonuje jedna grupa przedszkolna.

Wejście główne przedszkola znajduje się za budynkiem siedziby, prowadzi do niego dojście od strony ulicy Żeromskiego. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowo, przed budynkiem głównym zainstalowano windę prowadzącą na piętro. Dźwig osobowy znajduje się przy drugim wejściu do przedszkola, zlokalizowanym od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. Wejście to jest także wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku nie stanowi barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach do większości pomieszczeń brak progów.

Sekretariat, w którym są obsługiwani interesanci, znajduje się na parterze, tuż za przedsionkiem wejścia głównego.
Na terenie przedszkola wyznaczono toaletę dla osób z niepełnosprawnością, która mieści się na parterze, w obrębie sekretariatu i wejścia głównego.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole umożliwia wstęp do budynków osobie z psem asystującym.