Modernizacja Przedszkola nr 1 w m. Góra, ul. Żeromskiego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2010 roku rozpoczął się remont Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze

Uroczystość DEN i otwarcia wyremontowanego Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze z dnia 13 października 2001 roku.

Wystąpienie pani Urszuli Ratajczak, dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze

13.10.2011

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczystością wszystkich ludzi związanych z oświatą.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, historyczny długo oczekiwany zarówno przez społeczność naszego przedszkola, a także przez środowisko lokalne naszego miasta. Przenosi nas w czasy naszego dzieciństwa i naszej młodości, kiedy wszystko wydawało się piękne, proste, wspaniałe – bezproblemowe i jasne.

Wszystko bowiem co prawdziwe, doniosłe, przeżywa się najgłębiej w wieku dzieciństwa, właśnie w wieku przedszkolnym.

Dzieje się tak dlatego, że cokolwiek się wówczas spotyka – spotyka się po raz pierwszy. To kim jesteśmy i czym żyjemy później w wieku dojrzałym, sięga tamtych dziecięcych lat. Jest echem tamtych wydarzeń. Jest jakimś odbiciem tamtych dni.

Dzisiejsza uroczystość ma charakter niezwykle podniosły i historyczny. Łączy w sobie już zapisaną kartę 66 lat wydarzeń przedszkola, ale jest także symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień.

W dniu tak uroczystym i ważnym dla polskiej oświaty po 66 latach istnienia naszej placówki mamy przedszkole XXI wieku. Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno-wychowawcze przedszkola, uwieńczone zostały wieloma sukcesami i udokumentowane w kronice przedszkola.

Chlubą naszego przedszkola są jednak przede wszystkim ludzie z nim związani, wspaniali nauczyciele i rodzice. Wspaniałą cechą naszego przedszkola jest też szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się tu przez całe lata stworzyć.

Jesteśmy dumni z absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą.

Szczególne podziękowania kieruję do byłych dyrektorów, wspaniałych pedagogów, rodziców, którzy tworzyli historię Przedszkola i dorobek wielu pokoleń, którzy kreatywną, niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych przedszkola.

W tym miejscu pragnę podziękować także wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi tym obecnym i tym już nieobecnym za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak: patriotyzm, wrażliwość społeczną, tolerancję , odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka.

Dziękuję rodzicom, absolwentom, sprzymierzeńcom i przyjaciołom Przedszkola za wspieranie jego działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy, nauki i zabawy.

Historia zatoczyła koło. To nie tylko wczoraj, dzieje się to dziś, toczy się jutro dla następnych pokoleń „Młodość to jest pewien wymiar człowieczeństwa”, który trzeba wypełnić pracą , prawdą i miłością” jak głosił Jan Paweł II, a świat w którym żyjemy i wychowujemy młode pokolenia potrzebuje tych fundamentalnych wartości.

Słowa te kieruję do młodych koleżanek – realizujcie te idee, nie zapominając o przeszłości, o dorobku historii przedszkolnej, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Zabierzcie na dalsze lata to, co we wzajemnych relacjach było najlepsze, najpiękniejsze.

Szanowni państwo. To dzisiaj właśnie Pani Burmistrz Irena Krzyszkiewicz otworzy nam bramy nowego wyremontowanego przedszkola. Od miesięcy toczył się remont.

Wszyscy Górowianie brali udział w różnym stopniu w tym ogromnym wydarzeniu. I stało się. Dzisiaj świętujemy uśmiech dziecka, radość rodziców. To dla nas pedagogów cel nadrzędny. Mamy cudowne przedszkole. Dzisiaj nie sposób byłoby powiedzieć komu to zawdzięczamy, gdyby nie wizja, wiara, determinacja Pani Burmistrz nic by się nie wydarzyło. Jej życzliwość, ogromne serce i zawsze pomocna dłoń pomogły nam dotrzeć do dnia dzisiejszego.

Pani Burmistrz! Do Pani dziś kieruję słowa gorących podziękowań. Jestem wyrazicielką całej społeczności naszego przedszkola. Brakuje słów, które w pełni mogłyby wyrazić naszą wdzięczność za dar, który nam Pani dzisiaj ofiaruje. Chylę czoła przed Panią za oddanie, zrozumienie, pracowitość i życzliwość. Za wszystko od nas wszystkich bardzo, bardzo dziękuję.

Pan Andrzej Rogala Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze. Na pana ręce składam podziękowania dla pań i panów radnych. Dzięki przychylności, życzliwości i uchwałom jakie Państwo podejmowaliście, mamy w mieście wyremontowane przedszkole. Dziękujemy pięknie.

Serdecznie dziękuję wykonawcy panu Ryszardowi Królowi za ogromny wkład pracy włożony w remont przedszkola oraz pomoc w przeprowadzce do innych budynków oświatowych na czas remontu.

Dziękuję panu Piotrowi Sobierajewiczowi – za nadzór autorski.

Dziękuję Panu Piotrowi Dokładańskiemu – za nadzór inwestorski.

Dziękuję Panu Zbigniewowi Górniak – za nadzór sanitarny.

Dziękuję Panu Mieczysławowi Biskup za nadzór elektryczny.

Dziękuję Panu Tadeuszowi Wojtczak Przedsiębiorstwo Drzewne Tartak za przekazanie kory na ogród przedszkolny.

Panu Stanisławowi Żyjewskiemu za zaprojektowanie i wykonanie upiększenia ogrodu przedszkolnego w zieleń.

Serdecznie dziękuję Naczelnikowi Piotrowi Głowackiemu wraz z całym wydziałem Planowania i Realizacji Inwestycji.

Pani Naczelnik Oświaty , Kultury i Sportu Bogumile Rewers.

Dziękuję Panu Adamowi Ćwian za pomoc w porządkowaniu ogrodu przedszkolnego i użyczenie transportu.

Serdecznie dziękuję koleżankom, dyrektorkom placówek oświatowych:

 • dyr. Przedszkola Publicznego Nr 3 w Górze – Helenie Szczepańskiej
 • dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze – Liliannie Biedulskiej
 • dyr. Szkoły podstawowej nr 3 w Górze – Bożenie Domańskiej
 • dyr. Gimnazjum Nr 1 – Marioli Żywickiej
 • v-ce dyr. Gimnazjum Nr 1 – Anecie Juska

Dyrektorowi Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – Florianowi Polowemu.

Dyrektorowi Domu Kultury – Danucie Piwowarskiej –Berus za pomoc i gościnność w swoich placówkach na czas remontu przedszkola.

Serdeczne podziękowania składam byłym dyrektorom i v-ce dyrektorom Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górze:

 • Alfredzie Szymańskiej
 • Józefie Domańskiej
 • Genowefie Trzeciak
 • Bronisławie Mackiewicz
 • Marcie lasek
 • Irenie Boguckiej
 • Krystynie Łoś
 • Danucie Dokładańskiej
 • Czesławie Golicz
 • Obecnej wicedyrektor Aleksandrze Pacholskiej

Serdecznie Dziękuję Radzie Rodziców:

 • pani v-ce przewodniczącej Bogumile Płaczek
 • pani skarbnik Julicie Kruszka

za wsparcie finansowe przedszkola.

Szczególne podziękowania kieruję do pani Cecylii Ewy Stankiewicz Prezesa Zarządu Fundacji Polska Miedź za wsparcie finansowe naszego przedszkola.

Pragnę również wręczyć wiązankę kwiatów dla Pani Marii Kramarczyk dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty za zaszczycenie nas swoją obecnością na dzisiejszej uroczystości.