Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie
Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 

1.      Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej  w Górze w związku z wystąpieniem COVID – 19

2.      Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. M. Konopnickiej  w Górze w związku z wystąpieniem COVID – 19

3.      Procedura korzystania z żywienia w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej  w Górze w związku z wystąpieniem COVID – 19

4.      Procedura korzystania z ogrodu przedszkolnego Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej  w Górze w związku z wystąpieniem COVID – 19

5.      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. M. Konopnickiej  w Górze w związku z wystąpieniem COVID – 19

1.    Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze zwanego dalej przedszkolem lub placówką odpowiada Dyrektor.

2.    Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID -19; pracownicy zobowiązani są to ich stosowania i przestrzegania.

3.    W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4.    Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30

5.    Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25 ,przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

6.    Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi  mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.

7.    W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

8.    Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

9.    Na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

10.  Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

·         Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

·         Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

·         Instrukcje prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem;

·         Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

·         Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

11.    Dyrektor:

·         nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

·         dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

·         prowadzi komunikację z rodzicami drogą elektroniczną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

·         informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

·         współpracuje ze służbami sanitarnymi;

·         instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

·         zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;

·         informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej przedszkola i portalu społecznościowego Facebook.

12.    Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

a)      Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

·         Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

·         Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

·         Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

b)      Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

c)      Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

d)      Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

e)      Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

13.    Pracownicy kuchni nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami, woźnymi oddziałowymi i dzieci.

14.    Do obowiązków  woźnych  oddziałowych  i pomocy nauczyciela na czas trwania epidemii COVID – 19 należy :

·         mycie i dezynfekcja zabawek, sprzętów , włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wewnętrzne, powierzchnie płaskie,

·         mycie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem kranów i umywalek

·         wietrzenie pomieszczeń, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

·         dezynfekcja leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;

·         ustawianie leżaków do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 1,5 metrów od siebie;

·         sprawdzania dostępności środków czystości,

·         Mycie i dezynfekcja rąk po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

·         pracują w rękawiczkach podczas wykonywania tych czynności

·         odbieranie dzieci od rodziców i przyprowadzanie do sal

15.  Nauczyciele:

·         sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

·         dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

·         wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

·         dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

·         dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

·         nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

·         zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

16.  Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w przedszkolu od dnia 01.09.2020 do czasu ich odwołania.

1.      Na teren budynku przedszkola wpuszczane są tylko dzieci, dzieci z grupy najmłodszej wchodzą do  przedszkola  pod opieką jednego z rodziców. Rodzic zobowiązany jest do noszenia maseczki i dezynfekcji rąk na terenie przedszkola.

2.      Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do określonych  drzwi wejściowych  budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.

3.      Rodzice /opiekun prawny przyprowadzają dzieci do przedszkola w godz.6.30 do 8.00 , w wyjątkowych przypadkach  po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą dziecko może przyjść póżniej.

4.      Rodzice /opiekun prawny przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący mi.2 m

5.      Drzwi wejściowe oznaczone są kolorem przypisanym do danej grupy .

·         Grupa 1 wych. L. Łapińska – kolor żółty, wejście główne od parkingu

·         Grupa 2 wych. D. Młynarska – kolor czerwony, wejście do sali nr 1 z ogrodu

·         Grupa 3 wych. A. Strzeczkowska – kolor niebieski, wejście główne od parkingu

·         Grupa 4 wych. A. Latka – kolor fioletowy, wejście z tarasu na górze

·         Grupa 5 wych. E. Wozniak – kolor żółty, wejście główne od parkingu

·         Grupa 6 wych. D. Mikuś-Dzieszkowska – kolor niebieski, wejście główne od ulicy.

·         Grupa 7 wych. E. Wawrzykowska – kolor niebieski, wejście główne od ulicy

·         Grupa 8 wych. A. Muszyńska – kolor zielony, wejście z tarasu na górze

·         Grupa 9 wych. A. Azarkiewicz – kolor zielony, wejście z tarasu na górze

·         Grupa 10 wych. I. Ratajczak

6.      Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów.

7.      Pracownik odbiera dziecko od rodzica i  odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. Po wejściu do sali dziecko myje ręce

8.      Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

9.      W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

10.  Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej /imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy określonych  drzwiach wejściowych do budynku.

11.  Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 2 m od osób oczekujących.

12.  W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem bezpiecznej odległości w miejscu do tego wyznaczonym.

13.  Rodzic odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego nie może pozostać i  korzystać z placu zabaw. Z chwilą odbioru dziecka opuszcza plac zabaw.

1.      Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2.      Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3.      Pracownicy kuchni:

a)      Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

b)      Myją ręce:

·         przed rozpoczęciem pracy,

·         przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

·         po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

·         po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

·         po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

·         po skorzystaniu z toalety,

·         po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

·         po jedzeniu, piciu

c)      Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

d)      Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

e)      Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

f)       Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

g)      Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

h)      Myją naczynia i wyparzają sztućce w zmywarce w temperaturze 86 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących.

4.      Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z woźnymi oddziałowymi, nauczycielami, dziećmi.

5.      Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

6.      Posiłki dzieciom podają woźne oddziałowe przypisane do danej grupy.

7.      Wstęp do pomieszczeń kuchennych ma tylko personel kuchni , Dyrektor i  intendent z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

1.    W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw oraz wyjść do parku lub lasu.

2.    Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie cztery grupy , przy czym nauczyciele zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

3.    Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane każdego dnia rano oraz po każdej zmianie grup.

4.    Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

5.    Czas  przebywania w ogrodzie przedszkolnym określa harmonogram

·         8.45 do 9.00 – DEZYNFEKCJA

·         9.15 do 10.15 – dzieci z grup młodszych

·         10.15 do 10.30 – DEZYNFEKCJA

·         10.30 do 11.30 – dzieci z grup starszych

·         11.30 do 11.45 – DEZYNFEKCJA

·         13.00  do 14.00 – dzieci z grup popołudniowych oraz dzieci z grup starszych

·         Pierwszeństwo przebywania w ogrodzie w godzinach popołudniowych mają dzieci z grup popołudniowych

1.    W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.    Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4.    Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5.    W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.    Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.    Nauczyciel  grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

8.    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną,  rękawiczki i fartuch ochronny.

9.    Rodzice izolowanego wychowanka odbierają dziecko z przedszkola przy  drzwiach wejściowych wyznaczonych dla danej grupy .

10.  W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11.  Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

12.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

13.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

16.  Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

17.  Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

18.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

19.  Osoba wyznaczona przez dyrektora /sekretarka, intendent/ na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronie gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus/

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 dziecka lub pracownika przedszkola

 

1.      Jeżeli placówka otrzyma informację, iż na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 dyrektor identyfikuje pracowników/ współpracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć kontakt z daną osobą.

2.      Proces identyfikacji pracowników/współpracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć kontakt z daną osobą nie powinien doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osoby zakażonej wirusem COVID-19.

3.      Po identyfikacji dyrektor lub wyznaczeni przez dyrektora pracownicy/współpracownicy informują osoby/opiekunów prawnych osób, że na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19. Podczas rozmowy należy zwrócić uwagę, iż w związku z zaistniałą sytuacją występuje konieczność obserwowania stanu zdrowia i regularnego mierzenia temperatury z zastrzeżeniem, że osoby, które nie mają objawów chorobowych nie powinny zgłaszać się do lekarza, gdyż w ten sposób jedynie zwiększą u siebie ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.

4.      W przypadku przebywania na terenie placówki osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 dyrektor podejmuje decyzję w zakresie dodatkowej dezynfekcji placówki.

5.      Wszelkie dodatkowe decyzje m.in. w zakresie zamknięcia placówki dyrektor konsultuje z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a także kuratorem oświaty oraz organem prowadzącym.

 

Informacje praktyczne

O zaistniałej sytuacji należy powiadomić telefonicznie powiatową stację sanitarnoepidemiolgiczna w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  ul. Horszwelda 6, 56-200 Góra

Kontakt: 543 26 41

Telefon alarmowy: 698 086 959

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie COVID-19