KONCEPCJA PEDAGOGICZNA
Przedszkola Publicznego nr 1
im. Marii Konopnickiej w Górze

Wizja naszego przedszkola

 

Każde dziecko jest dla nas ważne i niepowtarzalne

v  Stwarzamy dzieciom sprzyjające warunki przygotowujące je do podjęcia nauki  w szkole.

v  Wychowujemy i ukierunkowujemy rozwój dzieci z uwzględnieniem ich  indywidualnych potrzeb i poszanowaniu ich praw.

v  Rozwijamy aktywność, dociekliwość, kreatywność i ambicję dziecka.

v  Rodzice są naszymi partnerami w wychowaniu dzieci.

Współpracujemy, wychodzimy  naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców.

Misja naszego przedszkola

v  Przedszkole jest miejscem otwartym na dzieci i ich indywidualny rozwój, potrzeby  rodziców i środowiska.

v  Przedszkole jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym w szerokim słowa znaczeniu.  

v  Dbamy o zdrowie dzieci, higienę i estetykę otoczenia.

v  Staramy się aby interakcje pomiędzy dziećmi i dorosłymi a także wśród dzieci były  zawsze pozytywne.

v  Integrujemy dzieci młodsze ze starszymi, niepełnosprawne ze zdrowymi we  wspólnych zabawach i podczas różnorodnych imprez środowiskowych, rodzinnych.

v  Stosujemy metody rozwijające kreatywność dziecka; w sferze motoryki małej        i dużej,  muzycznej i plastycznej, językowej, matematycznej i emocjonalno-społecznej.

v  Zapoznajemy dzieci z bliższym i dalszym światem przyrody i techniki.

v  Kształtujemy postawę patriotyczną wśród dzieci i świadomość własnej tożsamości

Nasza placówka o sobie

  

Finansowanie

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze jest jednostką budżetową finansowaną przez  Organ Prowadzący (Samorząd Terytorialny) w Górze. Finansowo wspomagają nas również  rodzice pomagając przy zakupie zabawek i sprzętu ogrodowego.

 Opłata za pobyt dziecka w  przedszkolu ustalana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Górze, a stawkę żywieniową ustala  dyrektor placówki w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

Położenie i komunikacja

Budynek przedszkolny położony jest w centrum miasta przy ul. Żeromskiego 15. 

Niedaleko przedszkola położone jest targowisko, Rynek oraz drobne sklepiki różnych branż.  Placówka sąsiaduje również z Biblioteką Miejską, Urzędem Miasta i Gminy Góra,  Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Arkadia” i Domem Kultury. W niewielkiej  odległości od przedszkola znajduje się las i park, OKF – stadion i basen.

Dzieci uczęszczające do przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny mieszkające w Borszynie Małym, Kruszyńcu, Borszynie Wielkim i Włodkowie Dolnym są dowożone  autobusem. Do przedszkola uczęszczają też dzieci młodsze z innych miejscowości gminy  Góra ale dowożone są przez rodziców /opiekunów prawnych.

 

Pomieszczenia i tereny zewnętrzne

W 2011r. budynek  przeszedł kapitalny remont współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Obecnie przedszkole jest jednopiętrowym budynkiem. Na parterze znajdują się trzy sale z łazienkami, szatnie dzieci, hol, pomieszczenia  biurowe /4 pokoje/, gabinet  wicedyrektora, całe zaplecze kuchenne (zmywalnia, kuchnia właściwa,  obieralnia, magazyn żywnościowy), 1 sanitariat, taras.

 Na pierwszym piętrze znajdują się 4 sale dla dzieci w tym 3 sale z łazienkami, jedna  grupa dzieci korzysta z łazienek sąsiednich sal, pokój nauczycielski, sala do zajęć  logopedycznych, gabinet dyrektora, sala do zajęć rewalidacyjnych, pomieszczenie socjalne  i łazienka dla kucharek, dwa pomieszczenia gospodarcze, taras, 2 sanitariaty.

 Kondygnacje połączone są windą, która dowozi posiłki dla dzieci. Przy wyjściu na taras  znajduje się winda dla dzieci niepełnosprawnych. Budynek jest podpiwniczony, w którym  znajdują się: pomieszczenia gospodarcze, magazyn chemiczny, warzywniak.

Placówkę otacza, bogato wyposażony w sprzęty do zabaw i ćwiczeń ruchowych, ogród przedszkolny. Dzięki udziałowi w programie „Marzenia do spełnienia” pozyskaliśmy osobny plac zabaw dla dzieci młodszych.  Jest tu  także wzniesienie tzw. górka, zabezpieczona płotkiem, która zimą służyć może jako „tor saneczkowy”.

Uważamy , że ogród i znajdujący się w nim plac zabaw stanowią wielką zaletę naszego przedszkola.

Na terenie ogrodu znajduje się zabytkowy budynek, który zaadaptowano na oddział przedszkolny, dzięki przystąpieniu do programu „Marzenia do spełnienia”.

A

Struktura grup

Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 225 dzieci. Maksymalna ilość dzieci  w grupie to 25 osób. Dysponujemy 8 salami zabaw dla dzieci, które stanowią sale  dydaktyczne.

Grupy są jednorodne i mieszane wiekowo. Wychowaniem przedszkolnym objęte są również  dzieci odroczone od obowiązku szkolnego. Do przedszkola przyjmowane są w uzasadnionych  przypadkach dzieci 2,5 letnie. Do naszego przedszkola uczęszczają też dzieci  posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Personel placówki

 W przedszkolu pracuje 25 nauczycieli w tym: dyrektor, 19 nauczycieli, 5 nauczycieli  wspomagających, ,. W niepełnym wymiarze czasu pracują nauczyciel języka angielskiego, logopeda, którym jest nauczyciel przedszkola, psycholog, katecheta. Funkcję dyrektora pełni również nauczyciel.

 W przedszkolu zatrudnione są osoby na stanowiskach: księgowa 1 etat kadry, 1 etat  sekretariat oraz personel obsługowy: intendent, 7 woźnych oddziałowych, 2 pomoce  nauczyciela oraz 3,5 etatu w kuchni, 1 woźny – konserwator.

 W miarę potrzeb w przedszkolu odbywają się praktyki pedagogiczne dla studentek  z różnych uczelni pedagogicznych oraz osób przygotowujących się do zawodu. Organizowane są także staże dla osób skierowanych z PUP.  

 

Otoczenie socjalne

Do przedszkola uczęszczają dzieci o bardzo zróżnicowanym statusie społecznym  i sytuacji materialnej. Rodzice dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej  mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Muszą jednak swoją  sytuację uzasadnić składając odpowiednią dokumentację u dyrektor przedszkola. Jeżeli rodzic  pobiera zasiłek rodziny i ma w przedszkolu dwoje dzieci, korzysta z ulgi w opłatach za pobyt  dziecka w przedszkolu 50% na drugie dziecko. Jeżeli rodzic ma troje dzieci w przedszkolu  jest zwolniony z opłaty na trzecie dziecko.

28 kwietnia 2021r.

Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce?

 

Wychowanie w przedszkolu jest dla nas największą wartością, ponieważ jest kontynuacją  wychowania dziecka w rodzinie i podstawą późniejszej jego edukacji.

Systematycznie współpracujemy z rodzicami, dążąc do osiągnięcia jednolitych reguł  obowiązujących w domu i w przedszkolu.

Przedszkole to dla nas miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie, znajdują samo  potwierdzenia. Staramy się, aby każde potrafiło wyrazić swoje uczucia, chęci i pragnienia, co  pozwala rozwijać jego indywidualność i tożsamość.

Nasza placówka jest również miejscem kontaktów i zachowań społecznych. Uczymy dzieci  podejmowania samodzielnych decyzji, współdziałania w zespole, zachowania się  w sytuacjach konfliktowych.

Ważna jest tez dla nas możliwość wykorzystania przez dziecko wiedzy i umiejętności, które  służą rozwojowi i badaniu świadomości siebie, stanowią filar do podjęcia nauki szkolnej.  Wszystkie nasze działania zmierzają do osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej i uczą  życia w społeczności.

Wychowanie przedszkolne pojmujemy jako wpajanie dzieciom podstawowych wartości  takich jak dobro, prawda, miłość, piękno.

04 kwietnia 2018r.

Jak rozumiemy naszą rolę jako wychowawcy?

 

            My jako wychowawcy jesteśmy autentyczni, jesteśmy sobą, pokazujemy swoją radość,  smutek w granicach, które dziecko może objąć rozumem. Zdobywamy zaufanie dzieci.  Jesteśmy wiarygodne, otwarte na ich problemy.

            Jesteśmy cierpliwi, umiemy słuchać dzieci i dostrzegać ich problemy. Nie pozostawiamy  dzieci z ich kłopotami i pytaniami.

                        Jesteśmy spontaniczne, mamy wszechstronne zainteresowania, bogatą osobowość, ale nie  narzucamy jej dzieciom. Potrafimy śpiewać, tańczyć, rysować i wyjaśniać proste zjawiska  przyrodnicze.

            Dostrzegamy indywidualne różnice między nami i wykorzystujemy nasze zdolności             

i umiejętności podczas planowania pracy w poszczególnych grupach. Predyspozycja  nauczycielki dostosowujemy do grupy wiekowej.

             Różnice indywidualne między wychowawcami pomagają w uatrakcyjnianiu zajęć. Dzieci  mają obraz różnych charakterów, postaw, osobowości, obcują z ludźmi o różnych  temperamentach. Różnice są pożądane na tyle, żeby nie zakłócały pracy w grupie.                   Jako wychowawcy jesteśmy wzorcem do naśladowania (kultura osobista). Umiemy  przyznać się do popełnionego błędu i do tego, że nie wszystko wiemy, że mamy również  swoje ograniczenia, umiemy przeprosić.

            Mamy prawo do błędów i pomyłek ale nasza mądra miłość do dzieci kieruje nas ku  dobrym działaniom, chociaż czasem brak nam pewności i nie wierzymy w siebie.  Jesteśmy dla dzieci przyjaciółmi, opiekunami, przewodnikami. Nie zmuszamy, ale  zachęcamy.     Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tworzymy atmosferą, w której  dziecko będzie się czuło dowartościowane, pewne siebie, akceptowane, doceniane, szczęśliwe  i radosne.

                        Dostrzegamy i staramy się rozwijać indywidualne zdolności i umiejętności dzieci,  współdziałać z rodzicami w duchu ujednolicenia procesu wychowawczego (dom przedszkole).

            Nie krytykujemy dzieci, lecz zwracamy uwagę na niewłaściwe postępowanie w sposób  życzliwy, odnoszące się nie do osoby lecz do sytuacji przez dziecko stworzonej.

Ten zbiór zasad uznajemy za nasz dekalog, którego chcemy się trzymać.

 

04 kwietnia2018r.

Jaką mamy wizję dziecka?

 

            Dziecko rodząc się ma pewne predyspozycje i zdolności. Jednakże jego osobowość  rozwija się w ciągu jego życia. Szczególnie ważne są lata przedszkolne. Wiąże się to z  oddziaływaniem wielu czynników, przede wszystkim z wpływem osób dorosłych wśród nich  wychowawców przedszkolnych. W znacznym stopniu to od nas zależy ukształtowanie jego  osobowości z racji tego, iż nasze zachowania są punktem odniesienia dla małego człowieka.

            Ważne jest to, abyśmy wspierali spontaniczny rozwój, szanowali prawa dziecka akceptacji  i wzmacniali wiarę dziecka we własne siły. /Dziecko nie ograniczone schematami wykorzysta  w pełni swoje możliwości, umiejętności, talenty./

            Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dziecko jest indywidualnością i wymaga odrębnego  podejścia w duchu życzliwości, wyrozumiałości. Każde posiada inne doświadczenie  społeczne.

            Dziecko w wieku przedszkolnym jest aktywne, ciekawe świata, pragnie doświadczać,  działać i uzewnętrzniać swe przeżycia. Chcąc twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na  odkrycie własnych, indywidualnych cech tworzymy sytuacje, aby samo potrafiło znaleźć  odpowiedzi na własne pytania, żeby rozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać,  a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie, znać swoje możliwości, akceptować odmienność  innych ludzi. Potrafiło współdziałać w grupie.

            Staramy się dobrze przygotować dzieci do wykonywania zadań szkolnych w ramach  wymagań podstawy programowej.

            Jako nauczyciele wspieramy dzieci, w działaniu. Pozwalamy popełniać błędy  i rozwiązywać problemy.

             Realizujemy program wychowawczo-profilaktyczny, który ma na celu ukształtować  otwartość na różne kultury z zachowaniem tożsamości narodowej, rozwijania twórczości, z  uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Program integruje  nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania  wychowawcze, tworzy jednolite środowisko wychowawcze.

                        Kiedy zachodzi potrzeba nauczyciel interweniuje wyznaczając rozsądne granice np.  w sytuacji zagrożenia, podczas zabaw spontanicznych, w przypadku bójek, konfliktów itp.

 

04 kwietnia 2018r. 

Jakie prawa ma dziecko

 

Dzieciństwo to jeden z najważniejszych okresów w życiu człowieka, który ma wpływ  na jego kolejne etapy dorastania. W przedszkolu dzieci uczą się odróżniania dobra od zła,  wartościowania zachowań własnych i kolegów. Dzieci poznają świat poprzez naśladowanie,  modelowanie oraz wyciąganie wniosków z własnych błędów. Zadaniem przedszkola jest  stworzenie warunków tak aby dziecko wzrastało w atmosferze szacunku dla rówieśników jak  również dorosłych.                                                                                                                                            W przedszkolu respektowane są prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka:

v     właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

v  szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

v      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,

v      poszanowania jego godności osobistej,

v  poszanowania jego własności,

v  opieki i ochrony,

v  partnerskiej rozmowy na każdy temat,

v  akceptacji jego osoby,

v  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

v  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

v  jedzenia, picia, gdy jest głodny.

Do obowiązków dzieci w przedszkolu należy:

v  Przestrzeganie ustalonych w grupie reguł, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa,

v     Zabawa zgodna z innymi dziećmi,

v  Sprzątanie miejsca zabawy po ich zakończeniu.

 

07 października 2015r.

Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju

 

           Nie wymagamy od wszystkich dzieci jednakowo, tego samego. Stopniujemy  trudności, dajemy zadania na miarę możliwości, dostosowane do indywidualnego rozwoju.    W niektórych zajęciach pozwalamy nie uczestniczyć – jeśli sprawiają dziecku  wyraźne trudności i nie chce w nich uczestniczyć np. niektóre dzieci nie lubią tańczyć – nie  zmuszamy, zachęcamy, może spróbuje, jeśli będzie miało ochotę.

                        Trudno nam kiedy rodzice mają nadmierne ambicje i nas naciskają, popędzają, chcą  szybciej zobaczyć efekty pracy dziecka i przyrost umiejętności.

           Czasem sposób rozwoju dziecka nas niepokoi np. w przypadku skłonności do agresji  wobec siebie lub innych dzieci, lub gdy dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji.            W przypadku małych dzieci, 3-4 – latków, nie wiemy, czemu dziecko zachowuje się  w określony sposób, jak określić przyczyny jego zachowania. O swoich wątpliwościach  rozmawiamy z rodzicami.

           W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie nie chce uczestniczyć w zajęciach próbujemy  je wszelkimi sposobami zachęcać, jednak nie zmuszamy. Szukamy przyczyn, zastanawiamy  się, czemu dziecko woli się bawić , lepić z plasteliny niż uczestniczyć w zajęciach.                                                                                                                  Większość  z nas czuje niepokój w takiej sytuacji – powinnyśmy przecież przygotować dziecko do nauki  szkolnej. Rozmawiamy o tym z rodzicami, kierujemy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

           Gdy dziecko na przemian używa prawej lub lewej ręki (nieustalona lateralizacja),  kontaktujemy się wówczas z rodzicami i psychologiem, postępujemy wg wskazówek.

 

Prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się  zwrócić

 

v  Wysłuchujemy dzieci niezależnie od tego, jak oceniamy ważność ich sprawy.

v  Pomagamy w rozwiązywaniu problemu, reagujemy na to, co słyszymy i widzimy.

v  Dziecko musi czuć się bezpiecznie, staramy się je zachęcać i ośmielać, aby miało do nas zaufanie.

v  Gdy zauważamy problem, same podchodzimy do dziecka.

v  Staramy się sprawiedliwie osądzać i rozstrzygać konflikty, żeby dzieci nie czuły się  pokrzywdzone.

v  Towarzyszymy dzieciom w samodzielnym rozwiązywaniu konfliktów. Staramy się być konsekwentne w spełnianiu obietnic, nie obiecywać rzeczy , których  nie możemy spełnić.

v  Trudno nam, kiedy subiektywnie oceniamy sytuację przez pryzmat naszych poglądów,  wartości, nastawień i sympatii.

v  Kiedy dziecko utrzymuje dystans, nie zgłasza samo swoich kłopotów możemy go nie  zauważyć, bo jest dużo dzieci, mamy za dużo na głowie, jesteśmy zmęczone.

 

v  W maluchach często dzieci jeszcze nie potrafią poprosić, kiedy potrzebują pomocy,  same musimy się orientować, kiedy trzeba im pomóc.

Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?

 

W naszej pracy realizujemy cele wynikające z podstawy programowej wychowania  przedszkolnego:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności potrzebnych  w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej rozróżniały co  jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w prawidłowych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,  aktywności i samodzielności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez  rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie  pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w  przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub  znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

 

Cele powyższe są realizowane w 16 obszarach podstawy programowej

1.      Kształtowanie umiejętności społecznych.

2.       Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

3.       Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4.       Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5.       Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6.       Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7.       Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8.       Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9.       Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10.   Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy.

11.   Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu  zagrożeń.

12.   Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13.   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14.   Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15.   Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16.    Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 

07 października 2015r. 

Preferowane metody pracy

 

             Podstawową i naturalną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa,  a motywem jej podejmowania jest przeżywanie pewnych sytuacji czy zdarzeń, które już  uprzednio zaistniały w doświadczeniu poznawczym, w obserwacji czynności i zachowań  ludzi dorosłych

W naszym przedszkolu nauczyciele wykorzystują takie metody, jak:

v  Metodę samodzielnych doświadczeń, opartą na inicjatywie własnej dziecka

v  Metodę żądań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie  według własnego pomysłu

v  Metodę żądań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie  według własnego pomysłu

v  Metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności

v  Metodę odtwarzania, np. podczas nauki wierszy i piosenek

v  Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki.

Nauczycielki stosują również w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:

v  elementy dramy, pedagogiki zabawy

v  elementy metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne

v  improwizacje ruchową R. Labana

v  elementy metody K. Orffa

v  elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

v  matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

v  gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów

v  elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA

v  elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką”

v  elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona

v  gimnastyka z nietypowymi przyborami jak: gazety, pudełka tekturowe, butelki  plastikowe, szpulki po niciach

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi stosuje się głównie metody rewalidacyjne:

v  elementy metody Knilla

v  elementy muzykoterapii

Każda z wymienionych metod nie jest stosowana w izolacji, one się wzajemnie  uzupełniają i przeplatają, bowiem w pracy wychowawczo dydaktycznej najważniejsze jest  dziecko i jego wszechstronny rozwój.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu charakteryzuje się tym, że obejmuje  całość sytuacji związanych z trybem życia dzieci, uwzględnia ich potrzeby, dlatego stosuje się  różne formy pracy z dziećmi.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy z dziećmi w naszym przedszkolu jest:

v  Praca indywidualna

v  Praca w parze (dziecko młodsze ze starszym)

v  Praca w małym zespole

v  Praca zbiorowa

 

B 6

           Do podstawowych form organizacyjnych pracy wychowawczej w przedszkolu należą zabawy  i prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe i prace użyteczne, zajęcia zaplanowane  przez nauczycielkę oraz okolicznościowe kontakty nawiązywane w różnych sytuacjach.

 

04 kwietnia 2018r.

Pojedyncze dziecko w grupie

 

            W naszym przedszkolu prace z dzieckiem opieramy na dokładnej i świadomej jego  obserwacji. Pozwala ona na zauważenie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka. Na  pierwszym miejscu stawiamy podmiotowość wychowanka. Staramy się pomagać mu w  rozwijaniu jego własnej osobowości.

            Przygotowując sale dla poszczególnych grup mamy na uwadze takie jego wyposażenie  i urządzenie, aby dzieci mogły samodzielnie pracować na dowolnie wybranym materiale.  Uważamy bowiem, że prawo wyboru jest niezbędne w procesie rozwijania indywidualnych  potrzeb dziecka.

             W grupach ustala się reguły zwane Kodeksem Przedszkolaka. Powstają one przy  współudziale dzieci, które mają czuwać nad ich przestrzeganiem. Staramy się uznawać  prawa dzieci do samodzielnego, indywidualnego działania, okazywać cierpliwość,  opanowanie, ale jednocześnie konsekwencję w wymaganiach. Dzieci oczekują całkowitej  akceptacji ze strony dorosłych i innych członków tej samej grupy. Tę potrzebę wyrażają w  indywidualny sposób. Objawia się to nieśmiałością, lękiem a czasami nawet agresją. 

            Napotykamy na sytuacje trudne do rozwiązania. Staramy się jednak rozwiązać je mając na  uwadze dobro dziecka, ponieważ jednocześnie chcemy zachować indywidualność  wychowanków i realizować zadania grupy.

                        Chcąc ujednolicić styl wychowania w domu i w przedszkolu nawiązujemy współpracę  z rodzicami. Przeprowadzamy rozmowy indywidualne, zapraszamy na spotkania  z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami. Informujemy o postępach, problemach  czy szczególnych zainteresowaniach dziecka, które warto rozwijać.

            Nasz personel pedagogiczny dba o podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez studia oraz  kursy i warsztaty. Nowo nabytą wiedzę wykorzystujemy podczas zajęć dostosowując ją do  indywidualnych możliwości każdego dziecka.

 

 

07 października 2015r.

Czy mamy grupy mieszane wiekowo?

 

            W naszym  przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo.  Do grupy najmłodszej przyjmowane są dzieci 2,5 i 3 letnie.

            W przypadku, gdy nie ma pełnej ilości dzieci do danej grupy wiekowej, uzupełnia się tę grupę innymi rocznikami dzieci. Do placówki przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

             Łączenie grup wiekowych ma kilka istotnych zalet. Dzieci mają możliwość naśladowania różnych pomysłów , zachowań kolegów, starsze uczą się opiekuńczości w stosunku do młodszych. Przebywając w grupach mieszanych wiekowo dzieci szybciej uczą się samodzielności i odpowiedzialności oraz akceptacji rówieśników.

            Jednakże, bywają negatywne strony łączenia grupy, w której jest konieczność różnicowania materiału dydaktycznego, odpowiednio dostosowanego do możliwości i potrzeb dziecka. Młodsze dzieci często koncentrują się krócej, co utrudnia pracę starszym kolegom/ koleżankom. Nauczyciel powinien stosować różne formy pracy oraz metody nauczania, tak aby wszystkie dzieci zainteresować.

            W grupach młodszych, gdzie jest 13 dzieci 2,5-3 letnich przysługuje pomoc nauczyciela za zgodą Organu Prowadzącego.

 

 

26 kwietnia 2021r.

Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy

 

            W naszym przedszkolu od wielu lat panuje zwyczaj prowadzenia grupy od maluchów  do starszaków przez te same nauczycielki – z jednoczesną zmianą pomieszczenia.

                       Kilkuletnia praca tego samego nauczyciela z tą samą grupą dzieci jest korzystna dla:

– dzieci, które przyzwyczajają się emocjonalnie do tych samych osób

– nauczyciela, który ma możliwość lepszego poznania dzieci, a co za tym idzie lepszego  wspierania ich indywidualnego rozwoju

– ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na gruncie przedszkole – dom.

                       Dajemy również dzieciom możliwość przebywania z innymi nauczycielami i dziećmi  z innych grup poprzez organizowanie wspólnych przedstawień, spotkań i zabaw w czasie  otwartym.

            Aby natomiast złagodzić stresy dzieci najmłodszych przekraczających próg przedszkola  stwarzamy możliwość wspólnych spotkań rodziców, dzieci i nauczycieli w okresie  poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola (tzw. Dni Otwarte Przedszkola).  Równocześnie nauczycielki wdrażają programy adaptacyjne w swoich grupach wiekowych.

 

07 października 2015r. 

Czy stosujemy formy pracy otwartej?

 

            Formy pracy otwartej w naszej placówce stosujemy w celu umożliwienia szerszego  kontaktu dzieci w różnym wieku. Stwarza to możliwość zawierania nowych znajomości,  przebywania z rodzeństwem i bliskimi znajomymi.

            W czasie schodzenia się dzieci do przedszkola istnieje możliwość nawiązywania  szerszych kontaktów między nimi i możliwość zabawy w sąsiednich salach. Grupy  najmłodsze znajdujące się na parterze przedszkola schodzą się do przedszkola na przemian  w sąsiadujących ze sobą salach. Dzieci cztero-pięcioletnie i sześcioletnie spotykają się rano  w trzech położonych obok siebie salach na piętrze. Zabawy własne dzieci przed śniadaniem  mogą być otwarte w ramach danego piętra. W ten sposób dzieci mogą się bawić tam, gdzie  chcą.

            Stworzenie możliwości wspólnych porannych zabaw przyzwyczaja dzieci do  bezstresowego łączenia grup podczas przerw świątecznych i wakacji.

            Korzystając z propozycji koleżanek dajemy dzieciom możliwość skorzystania z wspólnych  zabaw i zajęć np. teatrzyków, zajęć umuzykalniających, zabaw ruchowych.  Dodatkowe okazje do kontaktów otwartych mają dzieci podczas zabaw w ogrodzie  przedszkolnym, które dostarczają im możliwość rozwijania aktywności twórczej. Czasem po podwieczorku dzieci odwiedzają się w innych grupach, aby pobawić się z innymi  dziećmi albo skorzystać z zabawek. Zajęcia dydaktyczne programowe od śniadania prowadzone są w obrębie własnej grupy.  Spożywanie posiłków również odbywa się w swoich salach.

            W czasie zabaw otwartych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na  wszystkich nauczycielach, jednak odpowiedzialność prawna na nauczycielu aktualnie  pracującym z grupą. W budynku przekazujemy sobie odpowiedzialność za dzieci np. kiedy  przechodzą do innej sali pod opiekę innego nauczyciela.

            W przedszkolu organizowane są uroczystości przedszkolne na które zapraszamy  rodziców. W sytuacji uroczystości grupowych organizowanych indywidualnie przez  wychowawcę grupy za bezpieczeństwo i organizację odpowiada nauczyciel i personel  pomocniczy grupy. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie organizacji uroczystości grupowych  i ogólno-przedszkolnych są odpowiedzialni pracownicy przedszkola i rodzice zgodnie  z przyjętą procedurą : „Procedura dotycząca organizacji, bezpieczeństwa i zapewnienia opieki  podczas uroczystości i imprez przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze dla  nauczycieli, pracowników i rodziców.”

 

 

27 grudnia 2013r.

Czas wolny, oferty i nauka na co dzień

 

            W naszym przedszkolu organizujemy dzieciom czas wolny, podczas którego mają  możliwość wyboru różnych form działania w obrębie sali i ogrodu. Zabawy dowolne  oznaczają, że dziecko bawi się według własnego pomysłu, gdzie chce i z kim chce. Podczas  tych zabaw obowiązują dzieci zasady zachowania wcześniej ustalone z grupą.

            Aby pobudzić wyobraźnię i inwencję dziecka do zabawy i nauki tworzymy w ciągu  całego roku kąciki tematyczne oraz wzbogacamy zestawy gier, puzzli, układanek i zabawek.  Wzbogacamy systematycznie wyposażenie ogrodu o nowe sprzęty oraz odnawiamy stare.  Na bogactwo tematyki zabaw dowolnych ma również duży wpływ środowisko  zewnętrzne, które dzieci poznają podczas wycieczek (las, park, zakłady pracy).  Raz w miesiącu organizowane są w przedszkolu przedstawienia teatralne w różnej  formie np. muzyczne, lalkowe, iluzjonistyczne itp.

            Dzieci mają możliwość wyjazdu do teatru lalkowego, do sal zabaw  w Głogowie lub Lesznie , na rancho Marlena, do Kluczewa. Wyjazdy organizowane są przez wychowawcę  grupy przy współudziale rodziców.

            Nasze przedszkole otwarte jest na różnorodne oferty z zewnątrz, np. dzieci biorą udział
w  konkursach organizowanych przez MDK, PCDN, Bibliotekę Miejską.
Aktywnie uczestniczymy w imprezach na rzecz miasta: Są to:

 

·         Bieg Niepodległości

·         Imprezy okolicznościowe

·         Konkursy piosenki przedszkolnej

·         Przegląd twórczości artystycznej

·         Koncerty muzyczne organizowane przez Dom Kultury w Górze

·         Konkursy plastyczne

·         Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

                        Do tradycji przedszkola należą coroczne wyjazdy do ogrodu zoologicznego  zorganizowane dla dzieci kończących edukację przedszkolną, dni otwarte dla dzieci  i rodziców, festyny rodzinne, kiermasze świąteczne, spartakiada przedszkolaków, mikołajki, spotkania wigilijne  z rodzicami, bal karnawałowy dla dzieci, spotkania babci i dziadka z okazji ich Święta,  Dzień Wiosny, zajączek wielkanocny, przegląd twórczości artystycznej dzieci organizowany  w dniu urodzin patronki przedszkola, pożegnanie absolwentów przedszkola.

 

Przedszkole włącza się także w wiele akcji charytatywnych m.in.:

·         Mogiłę Pradziada Ocal od zapomnienia,

·         Góra Grosza,

·         Pączki do rączki,

·         Nakrętka dla Olka,

·         Słodka pomoc,

·         Dzień Autyzmu,

·         Dzień Kolorowej Skarpetki- światowy dzień osób chorych na zespół downa.

Nauczycielki dbają również aby zajęcia były atrakcyjne, organizują w grupach święta nietypowe takie jak:

·         Dzień Kropki

·         Dzień Dyni

·         Dzień Marchewki

·         Dzień Postaci Bajkowych

·         Dzień Pluszowego Misia

·         Dzień Wody

·         Dzień Pizzy

·         Dzień Ziemi i wiele innych.

 

 Nasze oferty pedagogiczne wypływają wyłącznie z zainteresowania dzieci i zaspokajają  potrzeby konieczne do ich prawidłowego rozwoju.

 

 

28 kwietnia 2021 r.

Jak odbywa się planowanie pedagogiczne?

 

 Planowanie pracy odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę programową  wychowania przedszkolnego i Program Edukacji Przedszkolnej.

Edukacja przedszkolna ma charakter systemowy. Wszystkie rodzaje zabaw i zajęć są  ze sobą integralnie powiązane . Obejmują one zajęcia dotyczące języka i myślenia, kontaktu  dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym, aktywność plastyczną, oraz działalność  w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej i społecznej.

 Problematyka pracy z dzieckiem przedszkolnym ma charakter kompleksowy, wymaga  udziału w rozwiązywaniu problemów różnych specjalistów: psychologa, pedagoga, lekarza.  Potrzebna jest taka organizacja pracy aby uzyskać odpowiednie, z góry, zakładane rezultaty,  które pozwalają na uświadomienie nauczycielom celów i zadań oraz sposobów ich realizacji.  W naszym przedszkolu opracowujemy następujące plany i programy:

 

v  Roczny Plan Pracy Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze

v  Plany miesięczne

v  Plan działań wspierających dla dzieci w oparciu o wnioski wynikające  z przeprowadzonej diagnozy wstępnej

v  Plan Nadzoru Pedagogicznego

v  Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o  potrzebie kształcenia specjalnego

v  Program Profilaktyczno-Wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 1 w Górze

v  Program Terapii Logopedycznej – Słyszę, Rozumiem, Mówię – Budowanie  kompetencji językowych

v  Program pracy logopedycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze

v  Koncepcja Pedagogiczna Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze

v  Program zajęć teatralnych

v  Program kółka tanecznego Tańczące przedszkolaki

v  Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych Czyste  powietrze wokół nas

v  Program zajęć rewalidacyjnych

Przystępując do opracowywania projektu planu rocznego stosuje się zasadę  zespołowości pracy nad planem. Zespół piszący składa się z 3 -4 osób i zmienia się co roku.  Zadania do planu rocznego wynikają z wniosków i propozycji przedstawionych przez Radę  Pedagogiczną oraz uwzględniają wnioski wynikające z przeprowadzonych badań losów  absolwentów. Projekt opracowanego planu jest przedstawiany na ostatniej Radzie  Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Po wnikliwej analizie i ewentualnych uzupełnieniach  zespół dokonuje korekty projektu i w formie gotowej przedstawia do zatwierdzenia na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującym nowy rok szkolny.

 Dziecko w wieku przedszkolnym kształtuje sobie obraz najbliższego otoczenia  przyrodniczego i społecznego. Jego niewielkie doświadczenie życiowe nie zawsze pozwala  radzić sobie z czyhającymi na nie zagrożeniami. Dlatego zapewnienie mu zdrowia i  bezpieczeństwa stanowi podstawowe zadania zarówno dla nas jak i rodziców. Otwieramy się  (nauczyciele, personel, rodzice) bardziej na dziecko i jego problemy, potrzeby oraz  akceptowanie go takim, jakim ono jest. Chcemy zaspokoić jego rozwojowe oczekiwania.

 

04 kwietnia 2018r.

                  Jak powstają tematy/treści pracy pedagogicznej

 

            Tematy do pracy pedagogicznej ustalamy w oparciu o cele pedagogiczne nauczania.  Czerpiemy je z pór roku, świąt, środowiska społecznego i przyrodniczego. Odwołujemy się  do przeżyć z domu wspomnień, wycieczek, przeżyć własnych nauczycieli. Korzystamy  również z propozycji samych dzieci.

            Zdarzają się takie dni, że odkładamy zaplanowane wcześniej zajęcia, na rzecz problemów  z którymi przychodzą dzieci.

            Plany pracy z dziećmi zakładają realizacje haseł programowych przygotowujących  dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

            Plany miesięczne w naszej pracy są wskaźnikiem celów, które chcemy osiągnąć, aby  zrealizować roczne zamierzenia planu przedszkola.

            Każdy z nauczycieli ma zupełnie inną osobowość, temperament, indywidualne  uzdolnienia, predyspozycje (umiejętności plastyczne, recytatorskie, muzyczne, teatralne), co  staje się czynnikiem wpływającym na tematykę oraz przebieg zajęć.

            Uważamy, że plan jest potrzebny. Jednak powinien być bardzo elastyczny, zakładać  możliwość przesunięcia w czasie danej tematyki na rzecz bliższej dziecku w określonym  momencie. Zatem układając plan pracy pamiętamy o tym, a w ciągu roku nie traktujemy go  jak żelazne ramy poza które nie wolno nam wykraczać. Staramy się być twórcze.

 

Pomocą przy powstawaniu tematyki zajęć jest wymiana doświadczeń pomiędzy  nauczycielami.                                                                                                                                                                                                                                          04 kwietnia 2018r.

Integracja dzieci niepełnosprawnych 

 

             Do przedszkola uczęszczają dzieci z różną niepełnosprawnością posiadające orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie dziecko objęte jest Indywidualnym Programem  Edukacyjno- Terapeutycznym (IPET), który dostosowany jest do jego potrzeb i możliwości.  Ujęte w programie założenia programowe mają sprzyjać rozwojowi dziecka, a tym samym  umożliwić mu jak najpełniejsze funkcjonowanie w środowisku. 

            Dzieci biorą udział w zajęciach grupowych, są włączane do zajęć edukacyjnych na miarę  swoich możliwości rozwojowych. Objęte są opieką logopedyczną i psychologiczną, a w  zależności od rodzaju orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, niektóre z nich mają  wyznaczonego nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel wspomagający opracowuje również  program rewalidacyjny w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Jego rolą jest  wprowadzanie dziecka w życie grupy, wybór odpowiedniego zadania dla grupy tak, aby  każde dziecko zwłaszcza te ze specjalnymi potrzebami mogło wnieść swój wkład.  Nauczyciele budują wiarę w siebie, przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie.

            Dzieci niepełnosprawne czują się bezpieczne i potrzebne, łatwiej zdobywają wiedzę, która  wpływa na ich rozwój.

            Włączając dzieci niepełnosprawne uczymy dzieci pełnosprawne postaw tolerancji,  szacunku nie tylko do niepełnosprawności ale także dla każdej odmienności. Kształtujemy  pozytywne cechy osobowości tj. wrażliwości, życzliwości, otwartości na potrzeby drugiego  człowieka. Uczymy w sposób naturalny i spontaniczny udzielania pomocy słabszym.

 

04 kwietnia 2018r.

Dzieci różnych wyznań w naszej placówce

 

      W naszej placówce w zajęciach religii mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci,  nawet te najmłodsze. O uczestnictwie w religii decydują rodzice, ponieważ zajęcia te nie  są obowiązkowe. Religii uczy w naszej placówce katechetka. Zajęcia z religii odbywają  się 2 razy w tygodniu, w salach przy obecności nauczyciela – wychowawcy.

                  Dyrektor ma prawo hospitować zajęcia z religii pod względem poprawności  metodycznej tak, jak zajęcia wszystkich nauczycieli.

      Nauczycielka religii jest pracownicą naszego przedszkola. Chętnie uczestniczy   

w życiu przedszkola, w radach pedagogicznych. Jej kontakt z wychowawcami jest  właściwy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach religii, są one urozmaicone

i  ciekawe. Poza zajęciami dzieci często spontanicznie bawią się w różne Święta religijne,  śluby, msze. Rozmawiają o Bogu i aniołach.

      Nie występują konflikty miedzy dziećmi o różnych wyznaniach. Dzieci kierują się  raczej ciekawością i zadają pytania o przyczyny nie uczestniczenia w religii.

      Są w placówce dzieci innych wyznań (np. Świadkowie Jehowy), które nie uczestniczą w  zajęciach z religii. Przebywają wówczas z nauczycielem w innej grupie lub są odbierane  przez rodziców z przedszkola.

      W naszym programie w zajęcia wplatamy elementy tradycji katolickiej, traktujemy je  jako część naszej kultury narodowej. Niektórzy rodzice dzieci innych wyznań nie chcą,  aby ich dzieci miały kontakt z kulturą katolicką (np. jasełka, zajączek wielkanocny).    Rozmawiamy wówczas z rodzicami i czasami udaje nam się ich przekonać do udziału  dziecka w zabawie. Jeśli nie – rodzice w tym czasie nie przyprowadzają dziecka.

 

25 marca 2005r. 

Nasz dzień

 

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu jest zróżnicowany względem grup  i przedstawia się następująco:

 

Ramowy rozkład dnia grup

9 godzinnych i 5 godzinnej (rannej)

 

6,30 – 8,00

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy; zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale  nauczyciela, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, integrujące grupę, kształtujące aktywność i samodzielność  dzieci

8,00 – 9,00

Śniadanie, czynności samoobsługowe, wyrabianie zasad zdrowego żywienia

9,00 – 10,00

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy edukacyjne,zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10,00 – 10,30

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne

10,30 – 11,45

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku, gry i  zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace  gospodarczo-porządkowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 

11,45 – 12,30

Obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi  na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

12,30 – 14,00

Prowadzenie różnych form wypoczynku, dzieci młodsze odpoczynek poobiedni, dzieci starsze relaksacja,  zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej, emocjonalnej i fizycznej Grupa ranna po obiedzie rozchodzi się do domów, ich pobyt w przedszkolu jest w godz. 6:30-13.

14,00 – 14,30

Podwieczorek, czynności samoobsługowe i higieniczne wdrażanie zasad zdrowego żywienia

14,30 – 16,00

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy kierowane zgodnie z  zainteresowaniem dzieci. Kontakty z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia grup 5 godzinnych (grupa popołudniowa )

11,30 – 11,45

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy; zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale  nauczyciela. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

11,45 – 12,30

Obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi  na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

12,30 – 13,00

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne

13,00 – 14,00

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy, zajęcia edukacyjne, dydaktyczne różnego typu  realizowane według programu wychowania przedszkolnego

14,00 – 14,30

Posiłek, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi  na prawidłowa postawę dziecka podczas spożywania posiłków

14,30 – 15,30

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku, gry i  zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace  gospodarcz0-porządkowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

15,30 – 16,30

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy kierowane zgodnie z  zainteresowaniem dzieci, Kontakty z rodzicami.

 

 Realizujemy podstawę programową w godzinach 6,30 – 11,30, w grupach  popołudniowych w godzinach 11,30 – 16,30.

Uwagi:

 Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego  wykorzystujemy czas pracy w ciągu dnia:

1 godz. na zabawy dowolne

1 godz. na zajęcia dydaktyczne

1 godz. spacery, gry i ćwiczenia sportowe w ogrodzie lub terenie

2 godz. do zagospodarowania przez nauczyciela /prace porządkowe, samoobsługowe,  rejestrowanie obserwacji i wykonywanie dekoracji z różnych okazji/

 

            Z powodu łączenia szatni dla 2 grup należy unikać jednoczesnego wychodzenia, aby nie  powodować tłoku podczas ubierania się dzieci. W celu zachowania ładu i porządku w tego  typu szatniach zwracamy się do rodziców z prośbą o przynoszenie worków na zmianę  obuwia.

            W sali przechodniej dla uniknięcia konfliktów i dezorganizacji pracy należałoby  przestrzegać godzin zajęć dydaktycznych w szczególny sposób – nie przechodzić od godz.  9.00 do 10.00

 

04 kwietnia 2018r.

Reguły w naszej placówce.

 

            W każdej grupie społecznej obowiązują pewne reguły, których członkowie powinni  przestrzegać. W naszym przedszkolu reguły obowiązują zarówno dzieci jak i dorosłych  nauczycieli, personel administracyjno – obsługowy, rodziców.

Reguły obowiązujące dzieci:

 

Dziecko:

v  Przynależy do danej grupy,

v  Ma swoja salę,

v  Ma swoja szafkę w szatni oznakowaną własnym znaczkiem rozpoznawczym.  Identyczny znaczek ma również w umywalni,

v  Może korzystać z toalety bez pytania o zgodę, w przypadku, gdy toaleta jest oddalona  od sali zgłasza nauczycielowi,

v  Spożywa posiłki o wyznaczonej porze,

v  Może odmówić spożycia nielubianej potrawy,

v  Ma możliwość zabawy wszystkimi zabawkami według własnego wyboru, ale po  skończonej zabawie powinno je odłożyć na miejsce,

v  Może odmówić udziału w niektórych zajęciach, zabawach i skorzystać z chwilowego  odpoczynku,

v  W czasie zabaw na powietrzu dziecko powinno przebywać tylko na wyznaczonym  terenie i pod opieka dorosłych,

v  Musi szanować sprzęt i teren w ogrodzie,

v  Powinno mieć odpowiednie obuwie do zabaw w ogrodzie,

v  Musi reagować na wezwanie nauczyciela,

v  Podczas zabaw, spacerów, wycieczek musi przestrzegać zasad bezpiecznego  poruszania się,

v  Powinno zgłaszać wszelkie skaleczenie i stłuczenia,

v  Wychodząc ze swojej grupy musi prosić o zgodę wychowawcę i nauczyciela, do której  chce wejść,

v  W czasie otwartym nie musi pytać o zgodę, może przemieszczać się swobodnie.

 

Reguły dla nauczycieli i personelu administracyjnego

v  Zachowują tajemnicę służbową,

v  Prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa przed każdym wyjściem poza teren  budynku (park, kino, ogród),

v  Informacje o dzieciach rodzicom przekazuje tylko personel pedagogiczny

v  Nie podają dzieciom leków,

v  Szanują wzajemnie swoją pracę,

v  Dbają o powierzony w salach majątek,

v  Biorą udział w szkoleniach pracowniczych,

v  Dbają o wizerunek placówki w najbliższym środowisku.

 

D2

Reguły, które obowiązują rodziców:

v  Przestrzegają rozkładu dnia w przedszkolu i regulaminu,

v  Uczestniczą w zebraniach,

v  Przestrzegają zobowiązań zawartych w karcie składanej do przedszkola,

v  Uprzedzają o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola i o wcześniejszym  odebraniu go,

v  Zawiadamiają o chorobie zakaźnej dziecka,

v  Decydują o korzystaniu z zajęć dodatkowych,

v  Zapewniają dziecku odpowiedni ubiór, zwłaszcza obuwie,

v  Zdejmują lub zmieniają obuwie przed wejściem na schody, na parterze – przed  wejściem do sali,

v  Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych, jeżeli dziecko zagorączkuje  w ciągu dnia – rodzice odbierają je natychmiast po otrzymaniu wiadomości,

v  Jeżeli rodzice chcą wejść do sali, gdzie odbywają się zajęcia, wcześniej uzgadniają to  z nauczycielem, określając cel swojej wizyty.

v  Rodzice nie ingerują w tok zajęć, mogą się  włączyć jako uczestnicy.

v  Jeżeli rodzic jest obecny na sali w czasie zabawy swobodnej nie  powinien zajmować się tylko swoim dzieckiem, ale również innym, zainteresowanym  zabawą,

v  Na początku roku rodzice wyposażają dziecko w konieczne do zajęć materiały,

v  Po przyprowadzeniu do przedszkola rodzice przekazują dziecko bezpośrednio pod  opiekę nauczyciela, nie należy zastawiać dziecka samego przed przedszkolem albo na  korytarzu,

 

 

28 kwietnia 2021r.

Wystrój wnętrz

 

            Przedszkole nasze ma 8 sal zajęciowych, w tym jedną salę w drugim budynku w ogrodzie przedszkolnym oraz salkę do zajęć rewalidacyjnych. Każda grupa posiada wyznaczoną szatnię. Sale są duże i przestrzenne, jest wiele możliwości ich wykorzystania w zależności od pomysłów i aktualnych potrzeb. Mamy jedną salę przechodnią, w której pracuje nam się trudno. Każda przechodząca osoba przerywa zajęcia i odwraca uwagę dzieci.

            Umieściliśmy sześciolatki na skrzydłach budynku, żeby miały możliwość swobodnego poruszania się i organizowania własnego toku zajęć bez konieczności koordynowania ich z innymi grupami.

            W każdej sali zorganizowane są kąciki tematyczne w zależności od wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Są to kąciki: lalek, bajek, przyrodniczy, konstrukcyjny, matematyczny, plastyczny, gier i układanek, samochodowy, kulinarny, pluszaków, itp. Dzieci mają do nich dostęp bez ograniczeń. Wyposażone są w rozmaite przybory w większych ilościach, a nauczyciel czuwa nad ładem i porządkiem w nich.

            Zachęcamy dzieci do pomocy w dekoracji swoich sal, aby poczuły się gospodarzami i współtwórcami wystroju sali. Wykorzystujemy prace dzieci i ich pomysły np. z okazji Dnia Matki, świąt okolicznościowych, Dnia Babci, zmiany pór roku, itp. Prace dzieci wieszamy na wystawkach prac w szatni i w sali oraz w oknach sal. Zależy nam, żeby dzieci w większym stopniu robiły gazetki samodzielnie.

            Organizując zabawy z dziećmi wybieramy zabawki, przybory i materiały, które dzieci znają, są im bliskie, jak również nowe i mało dostępne. Chodzi nam o pobudzenie ciekawości dzieci, zainteresowania, poszerzenia wiedzy – zachęcenie do działania.

            Często pożyczamy sobie nawzajem zabawki z grupy do grupy, lub zamieniamy się salami. Wszelkie materiały, przybory służące do zajęć, są dostępne w zasięgu ręki dziecka. W grupach starszych dzieci posiadają indywidualne półki, na których przechowują potrzebne przybory, natomiast w grupach młodszych materiały są gromadzone w odpowiednich kącikach. Wiele pomocy robimy samodzielnie. Stanowią one naszą własność, ale często pożyczamy je koleżankom.

            Sale wyposażone są w meble, dywany, stoliki, krzesła, biurka dla nauczycieli. W ostatnim czasie do dyspozycji jest także sprzęt multimedialny, z którego chętnie korzystamy. W sali w budynku w ogrodzie znajduje się tablica interaktywna z rzutnikiem, telewizor, laptop oraz urządzenie drukujące wielofunkcyjne, natomiast w głównym budynku przedszkola do dyspozycji są dwa monitory interaktywne, jeden na każde piętro, oraz rzutnik z ekranem.

 

 

 

28 kwietnia 2021r.

Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia oraz wychowania ekologicznego?

 

 

      Aktywne postawy wobec zdrowia i ekologii kształtujemy u dzieci od wczesnego dzieciństwa. Celem naszym jest stwarzanie właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Już w młodszych grupach kształtujemy podstawowe nawyki i umiejętności higieniczne jak: mycie rąk, korzystanie z toalety, ubieranie się, sprzątanie zabawek. W średnich i starszych grupach mycie zębów, wiązanie sznurowadeł, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Uczymy dzieci prawidłowego korzystania ze sztućców.

 

Zdrowie

            Prowadzimy działania profilaktyczne mające na celu kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.

        Zapraszamy do współpracy pielęgniarkę, która za zgodą rodziców okresowo sprawdza czystość dzieci oraz udziela dzieciom wskazówek na temat ochrony zdrowia i higieny.

        Prosimy rodziców, żeby przyprowadzali do przedszkola zdrowe dzieci. Wskazujemy na konsekwencje przebywania dzieci chorych ze zdrowymi.

        Kształtujemy i rozwijamy u dzieci nawyki higieniczne Organizujemy zabawy związane z tematyką higieny ciała. Przypominamy dzieciom o częstym myciu rąk, w szczególności po wyjściu z toalety, przed i po posiłkach, po spacerze i zabawach w ogrodzie przedszkolnym itp. Zwracamy uwagę na samodzielność dzieci podczas wykonywania zabiegów higienicznych.

        Uświadamiamy dzieciom potrzebę dbania o zdrowie psychiczne poprzez: wprowadzenie systemów motywacyjnych, organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii i muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej. Organizujemy w sali „Kącik relaksu,” w którym dziecko może odpocząć i odprężyć się. Młodsze dzieci mają zapewnioną możliwość przebywania w ciszy podczas leżakowania. Dzieci nie muszą spać. Puszczamy im cichą muzykę, bajki, czytamy im opowiadania. W starszych grupach dzieci uczestniczą w zabawach relaksacyjnych i wyciszających. Mogą również przebywać na podwórku, jeśli jest ładna pogoda.

            Zapoznajemy dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. Z dziećmi zawierany jest kontrakt grupowy. Dzieci starają się przestrzegać podjętych w nim zobowiązań. Zapoznajemy dzieci z drogą ewakuacyjną w przedszkolu oraz zasadami ewakuacji. W przedszkolu przeprowadzana   jest próbna ewakuacja dzieci we współpracy ze strażą pożarną.    W przedszkolu wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Są one przestrzegane przez personel przedszkola, wychowanków i ich rodziców.

            Zapoznajemy dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze: spotkania z policjantem, praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku, poboczu, poznanie znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.

 

 

   Dbamy o   czystość    naczyń   (wyparzanie,    usuwanie    naczyń    uszkodzonych).

o wietrzenie sali.


 

Dbamy

 

            Stwarzamy możliwość do przebywania na świeżym powietrzu o różnych porach roku i dnia.

            Organizujemy wycieczki do lasu i parku.

 

            Bierzemy również udział w różnych projektach i kampaniach społecznych promujących prozdrowotny tryb życia.

Wyżywienie

 

   Wyrabiamy u dzieci nawyki zdrowego odżywiania. Dostarczamy dzieciom podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem poprzez:

·         organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania się oraz zajęć kulinarnych;

·         zapoznanie dzieci z piramidą zdrowego żywienia;

·         zapoznanie dzieci z produktami wpływającymi na zdrowie.

   Tworzymy w sali kącik „Zdrowego przedszkolaka,” który jest modyfikowany zgodnie z omawianymi treściami. Uprawiamy szczypiorek, natkę pietruszki, które wykorzystujemy przy posiłkach.

            Przygotowujemy z dziećmi zdrowe posiłki: surówki, soki, sałatki, pieczemy ciasto. Zachęcamy dzieci do spożywania owoców i warzyw, jako głównego źródła witamin niezbędnych dla zdrowia. Propagujemy picie wody, soków owocowych i warzywnych.

 

Jadłospis dla dzieci układany jest przez kucharkę, intendentkę i nauczycielkę z uwzględnieniem diety pełnokalorycznej.

Mamy na uwadze prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Uwzględniamy specyficzne potrzeby dzieci na dietach np. cukrzyca, dieta po żółtaczce, alergie. Rodzice dzieci bezglutenowych przynoszą własne pieczywo.

 

 

Dzieci są zachęcane, a nie zmuszane do jedzenia. Mogą wybierać z posiłku to, co lubią.

Wychowanie ekologiczne

 

            Mając na uwadze świadomość ekologiczną naszych dzieci uczymy je ochrony przyrody, segregacji śmieci, oszczędzania wody, prądu, papieru, wykorzystywania materiałów wtórnych podczas zajęć.

            Bierzemy udział w licznych akcjach społecznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Czyste powietrze wokół nas, zbieramy nakrętki, baterie itp.

            Kształtujemy opiekuńczą postawę wobec istot żywych i środowiska, ukazujemy walory estetyczne przyrody:

·         razem sprzątamy teren wokół przedszkola, park,

·         sadzimy kwiatki w doniczkach i w ogrodzie,

 

·         hodujemy rybki,

 

·         co roku dzieci 6 letnie wyjeżdżają do wrocławskiego ZOO. 

Adaptacja nowych dzieci

 

             Pierwsze dni września to okres szczególnie trudny zarówno dla rodziców, jak i dla  dzieci a często także dla nauczyciela. Chcemy pomóc dzieciom, żeby nabrały zaufania do  nauczyciela., kolegów i do nowej sali. Pragniemy pomóc dzieciom, aby mogli spokojnie zająć  się pracą zawodową. Chcemy przyjść z pomocą zarówno dzieciom jak i rodzicom. Staramy  się uważnie słuchać i zrozumieć ich uczucia. Dzieci czując, że są rozumiane łatwiej  przekonują się do nowego środowiska.

 

             Zapraszamy nowych rodziców na dni otwarte. Mogą oni wtedy przyjść i spędzić  z dzieckiem pewien czas na terenie przedszkola. Oswaja to dzieci a rodzicom daje możliwość  porozmawiania z nauczycielem i poznania przedszkola. W czasie tych kontaktów zbieramy  informacje o dziecku i rodzinie. Wymieniamy informacje z rodzicami na temat potrzeb 

i upodobań dziecka.

 

            Aby ułatwić młodszym dzieciom adaptacje w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu  stosujemy wiele sposobów i działań:

v  Rodzice mogą w dowolnych godzinach przyprowadzać i odbierać swoje dziecko,  czasami spędzać z dzieckiem dłuższe chwile lub przyprowadzić z kilkudniowym opóźnieniem Pozwalamy dziecku przynieść z domu przytulankę, smoczek, zabawkę. Często dzieci  przynoszą ze sobą poduszki, pieluchy

v  Karmimy dzieci

v  Leżakujemy z dziećmi, przytulamy je

v  Nosimy na rękach, jeśli tego potrzebują

v  Kładziemy dzieci spać najszybciej jak się da, bo są bardzo zmęczone i tego potrzebują Jesteśmy pogodne, uśmiechnięte, organizujemy zabawy przy śpiewie,  wykorzystujemy kukiełki, różnego rodzaju rekwizyty, wprowadzamy różne formy zabaw,  które się sprawdziły np. naśladowcze, ruchowe, inscenizowane itp.

v  Pokazujemy zabawki, uczymy sposobu korzystania z nich Jesteśmy jak najbliżej dziecka, otwarte na jego problemy, zauważamy i zaspakajamy  jego potrzeby

v  Uczymy prawidłowych czynności higienicznych i dbamy o bezpieczeństwo.

 

 

31 maja 2012r.

Praca z dziećmi w poszczególnych grupach

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Specyfika pracy w grupach młodszych jest inna niż w grupie dzieci 5-6 letnich.  Wymaga szczególnych predyspozycji: zdolności aktorskich, dużej znajomości krótkich  wierszyków, rymowanek, piosenek, zabaw paluszkowych, zbaw ilustrowanych ruchem itp.  Dzieci młodsze oczekują od nauczyciela więcej czułości, ciepła, opiekuńczości, serdeczności,  bliższego kontaktu. Praca w tych grupach ma charakter opiekuńczo-wychowawczy.

Ważna jest dla nas także praca dydaktyczna. Istotne jest, aby w tym okresie dzieci  nabyły zdolność współistnienia w grupie, odnalezienia się w szerszym gronie, żeby mogły  zaistnieć jako jednostka w społeczności. Ważne jest, aby na tym etapie rozwoju nabyły  umiejętności samoobsługi, samodzielności, przestrzegania podstawowych zasad higieny.

W każdej grupie wiekowej czas zajęć dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci.  Korzystne jest, by nauczyciel prowadził grupę od najmłodszej do najstarszej. Ustalane są  normy, reguły, które kontynuuje się i rozszerza w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Wszystkie dzieci są wnikliwie obserwowane przez nauczyciela, co ułatwia wytyczenie  indywidualnej ścieżki rozwojowej.

Do przedszkola uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprzez  edukację włączającą dzieci uczą się akceptacji wobec tych dzieci, życzliwości i szacunku. Każde z tych dzieci objęte jest indywidualną opieką nauczyciela wspomagającego,  zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzezceniu. Dzieci te uczestniczą w życiu grupy swoich  rówieśników i są edukowane według Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET).

Zarówno dzieci młodsze jak i starsze korzystają z zajęć dodatkowych. Biorą udział we  wspólnych wyjazdach, uroczystościach, konkursach i okolicznościowych spotkaniach, co je  integruje. Organizują również własne teatrzyki.

 

04 kwietnia 2018r.

Praca z dziećmi sześcioletnimi.

 

W naszym przedszkolu wspieramy dzieci sześcioletnie w indywidualnym rozwoju  w oparciu o obowiązującą Podstawę programową wychowania przedszkolnego. Uczymy  również działania w grupie. Od pierwszych dni dokonujemy wnikliwej obserwacji  prowokując dziecko do różnych działań. Dziecko uczy się poznawać siebie, radzić sobie z  problemami, buduje swoją indywidualność. Chcemy, aby akceptowało siebie i innych,  samodzielnie wykonywało postawione mu zadania, nauczyło się współżycia z rówieśnikami i  dorosłymi, było życzliwe dla ludzi i miało właściwy stosunek do przyrody.

Uczymy je komunikatywnego wypowiadania się, twórczego myślenia i działania.  Przygotowujemy i rozwijamy elementarne umiejętności do nauki czytania i poznawania pojęć  matematycznych oraz przygotowujemy do nauki pisania.

Stosujemy różne metody, ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczych. One  właśnie pozwalają dzieciom doświadczać i przeżywać różnorodne sytuacje a także rozwijać  wszystkie sfery poznawcze.

Jeżeli któreś z dzieci budzą nasz niepokój, pracujemy z nimi indywidualnie, we  współpracy z rodzicami .

Aby przybliżyć dzieciom szkołę organizujemy wycieczki do szkoły, gdzie poznają  przyszłych nauczycieli, budynek, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, salę gimnastyczną. Dzieci  uczestniczą w lekcjach szkolnych.

 

W przedszkolu prowadzone jest badanie systemu osiągnięć edukacyjnych:

v  Prowadzenie diagnozy wstępnej

v  Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie  wyników, wspomaganie rozwoju

v  Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej 

v  Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań. Analiza, wnioski do dalszej pracy

v  Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu (w razie  konieczności) dokumentowanie wyników obserwacji

v   Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy. Przekazanie rodzicom  dzieci wyników obserwacji.

UWAGA: Przekazywanie rodzicom dzieci 6 letnich arkuszy informacyjnych do 30 kwietnia  po zakończonej diagnozie gotowości szkolnej i pozostawienie kopii tych dokumentów w  dokumentacji pedagogicznej przedszkola. 

 

 

04 kwietnia 2018r.

Dyrektor w naszej placówce

 

     W naszej placówce dyrektor spełnia szczególną rolę. Jest organizatorem w stwarzaniu  warunków pracy. Na jego szczeblu rozstrzygają się wszystkie ostateczne decyzje dotyczące  funkcjonowania placówki. Współpracuje z całym personelem, jest inspiratorem wielu działań  nauczycieli, jak i pozostałego personelu.

            Szczególnie ważna dla dyrektora jest taka organizacja pracy całego personelu, która  w konsekwencji wpływa pozytywnie na rozwój dzieci.

      Obecny Dyrektor został wyłoniony z konkursu w 2017r. Jest nią nauczyciel naszego  przedszkola z długoletnim, ponad 33 – letnim stażem pracy. Posiada duże doświadczenie w  zarządzaniu przedszkolem, ponieważ wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora przedszkola.

     Zdobyta wiedza, wieloletnia praca, odpowiednie wykształcenie, znajomość  środowiska lokalnego, wieloletnia współpraca z zespołem pracowników z Przedszkola  Publicznego Nr 1 w Górze, ugruntowały jej stanowisko o przystąpieniu do konkursu. Jest  osobą zdyscyplinowaną, odpowiedzialną, kreatywną i dobrze zorganizowaną, otwartą na  współpracę z różnymi podmiotami. 

Jej styl kierowania placówką jest demokratyczny, w wielu sprawach radzi się zespołu,  ma do niego zaufanie.

Bardzo często podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii członków Rady  Pedagogicznej i uwzględnia w miarę możliwości ich propozycje.

            Dla dyrektora szczególnie ważna jest współpraca ze społecznym wicedyrektorem,  który przejmuje część obowiązków, wspólnie uzgodnionych i przekazanych jako jego zakres  czynności. Współpraca dyrektora i społecznego wicedyrektora w zespole opiera się na  koordynacji, doradztwie, wzajemnym zaufaniu. Taki sposób zarządzania placówką stwarza  miły klimat i ma pozytywny wpływ na odbywający się w przedszkolu proces wychowawczy  i dydaktyczny. Podczas nieobecności dyrektora  jego obowiązki przejmuje społeczny wicedyrektor.

             Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz. Z dużym zaangażowaniem współpracuje z Radą Rodziców, organem prowadzącym, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i zakładami pracy w naszym mieście. Istotna dla niego jest współpraca  z rodzicami, samorządem, środowiskiem lokalnym oraz istniejącymi instytucjami i zakładami  pracy w naszym mieście.

            Dla dyrektora w placówce ważne jest, aby kadra nauczycielska podnosiła swoje  kwalifikacje, dokształcała się na kursach, seminariach, studiach podyplomowych. W miarę  własnych kompetencji i posiadanych środków wspomaga nauczycieli studiujących. Stwarza  warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, rozpowszechniania ich  doświadczeń i osiągnięć. Bardzo dba o swoją kadrę, dokłada wszelkich starań, żeby żaden  nauczyciel nie stracił pracy i mógł rozwijać się na miarę potrzeb i ambicji.

 

                        Dyrektor realizuje pensum dydaktyczne w wymiarze sześciu godzin, społeczny  wicedyrektor realizuje pełne pensum nauczycielskie w wymiarze 25 godzin tygodniowo.  Kompetencje dyrektora i społecznego wicedyrektora zawiera statut przedszkola, który jest  załącznikiem nr 1 do Koncepcji. 

             Dyrektor przedszkola dokłada wszelkich starań, aby placówka funkcjonowała  prawidłowo. Stawia przed przedszkolem i kadrą nowe wyzwania, do których realizacji wszyscy  wytrwale dążą.

 

                                                                                                                     28 kwietnia 2021r.

Jak podejmuje się decyzje?

 

 W naszej placówce podejmowane są decyzje dotyczące różnych spraw: Organizacji pracy w przedszkolu

Realizacji zadań, organizacji Rad Pedagogicznych

Procesu wychowawczo-dydaktycznego

Administracyjnych

            Wszystkie te decyzje podejmuje się podczas Rad Pedagogicznych i zebrań z personelem  administracyjno-technicznym. Przed podjęciem decyzji problemy są dyskutowane w całym  zespole.

            Decyzje dotyczące punktów 1-3 podejmowane są przez dyrektora i wspólnie  z nauczycielami. W sprawach dotyczących procesu wychowawczo-dydaktycznego  danej grupy nauczyciel sam podejmuje decyzje lub w uzgodnieniu z dyrektorem. 

            W sprawach dotyczących punktu 4 decyzję podejmuje sam dyrektor lub po  przedyskutowaniu z pracownikami administracyjno-obsługowymi. Podczas dyskusji zbiera  się argumenty i dyskutuje nad nimi. Rozważa się za i przeciw. Interesy i poglądy personelu są  uwzględniane a w sprawach spornych mając na uwadze dobro ogółu odbywa się głosowanie  i realizowane jest zdanie większości.

            W niektórych sprawach unika się głosowania i dyskutuje się do osiągnięcia kompromisu. Koleżanki nieobecne podczas podejmowania istotnych decyzji informowane są przez  koleżanki uczestniczące i muszą się podporządkować. Decyzje dotyczące kogoś osobiście są  podejmowane w jego obecności.

                        W sprawach dotyczących dzieci decyzje podejmują również rodzice. Odbywa się to na  zebraniach ogólnych i zebraniach grupowych oraz Rady Rodziców.

 Decyzje dotyczą:

Zajęć dodatkowych w przedszkolu

Organizowanych wycieczek

Ubezpieczenia dzieci

            W sprawach indywidualnych dotyczących dziecka decyzja zapada w rozmowie  nauczyciela z rodzicem. Niekiedy do procesu decyzyjnego włączany jest też dyrektor.

            Przebieg informacji:

 Wszystkie istotne informacje, zarządzenia i decyzje dyrektora są w pokoju  nauczycielskim. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z nimi na bieżąco.

 

27 grudnia 2013r

Podział kompetencji w placówce

 

Podział kompetencji w naszej placówce dokonuje się na pierwszej Radzie Pedagogicznej. Uwzględniamy opinie i zdanie wszystkich nauczycieli. Przeważnie przydział ten obejmuje okres jednego roku szkolnego, ale zdarza się, że niektóre z nas zajmują się przydzieloną kompetencją przez kilka lat. Niektóre zadania przydzielane są wg ustalonego harmonogramu.

Rodzaje kompetencji:

·         Bycie wychowawcą prowadzącym grupę. Wychowawca jest odpowiedzialny za salę i przynależący do niej majątek. Przy przekazywaniu sali, wychowawca powinien sprawdzić spis inwentarza.

·         Dokumentowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej /harmonogram/

·         Dokumentowanie zebrań z rodzicami

·         Prowadzenie biblioteki przedszkolnej

·         Prowadzenie kroniki

·         Prowadzenie kącika dla rodziców, tablicy informacyjnej, strony internetowej przedszkola /https://przedszkole1.pcdn.edu.pl/, strony internetowej  przedszkola na portalu społecznościowym facebook, https://www.facebook.com/przedszkole1gora/, grupy Messenger oraz poczty mailowej

·         Funkcja społecznego inspektora pracy i koordynatora do spraw bezpieczeństwa przedszkola

·         Obsługa kserokopiarki

·         Odpowiedzialność za aparat fotograficzny

·         Odpowiedzialność za aparaturę nagłaśniającą

·         Organizowanie uroczystości, imprez przedszkolnych i środowiskowych

·         Komisje inwentaryzacyjne

·         Zespół do spraw ewaluacji

·         Powołanie zespołów wzbogacających pracę wychowawczo-dydaktyczną naszej placówki

·         Opieka nad strojami przedszkolnymi

·         Przepisywanie i wprowadzanie poprawek do koncepcji

·         Zespół do spraw ewaluacji

·         Komisja Rekrutacyjna

Podziału wymienionych kompetencji dokonuje się mając na uwadze:

1.      Indywidualne zainteresowania

2.      Predyspozycje

3.      Inicjatywę własną

4.      Organizację pracy

Podział kompetencji personelu technicznego dokonywany jest w inny sposób. Uzależniony jest od przydziału sali do której przyporządkowane są z góry ustalone pomieszczenia np. do sali nr 5 przyporządkowana jest kancelaria itp.

 

28 kwietnia 2021r.

Jak organizujemy narady i odprawy służbowe?

 

W naszej placówce mamy dwa rodzaje narad:

v  planowane – których treści merytoryczne zawarte są w planie rocznym nadzwyczajne – o tematyce wypływającej z zaistniałych okoliczności

Narady organizuje dyrektor a w przygotowaniu ich biorą udział także inni członkowie  rady.

Na naradach służbowych rozpatrujemy następujące kwestie:

v  sprawy dotyczące poszczególnych grup

v  sprawy organizacyjne

v  sprawy finansowe placówki

v  doskonalenie zawodowe

v  bezpieczeństwo dzieci

v  informacje z konferencji i narad dyrektorów

v   nowe zarządzenia

v  sprawozdania dyrektora z nadzoru pedagogicznego

v  sprawy dotyczące kontaktu z rodzicami i środowiskiem

v  opiniowanie aneksów do organizacji pracy

v  podejmowanie uchwał

            W czasie narad poruszamy problemy dotyczące koncepcji pedagogicznej przedszkola. Narady odbywają się poza godzinami pracy. Protokołowaniem ich zajmuje się protokolant,  w razie nieobecności wyznaczona osoba a każde posiedzenie rady rozpoczynamy od  zatwierdzenia poprzedniego protokołu. Nowy protokół sporządza się w ciągu trzech dni.

            W naradach nie biorą udziału pracownicy administracyjno-obsługowi. Dyrektor  organizuje dla tego personelu osobne zebrania.

            W posiedzeniu rad pedagogicznych biorą udział zaproszeni goście np. burmistrz, inni  nauczyciele, pielęgniarka, doradcy, logopeda, psycholog.

                        Na terenie naszego przedszkola organizowane są tez zebrania w małych zespołach.  Tematyka tych zebrań dotyczy m.in.:

v  opracowania planu rocznego

v  przygotowania uroczystości, wycieczek

v  opracowania i uaktualnianie wybranych tematów z koncepcji pedagogicznej  przedszkola.

Zebrania te nie są protokołowane.

 

27 grudnia 2013r.

Jak wygląda współpraca z praktykantami?

 

            Nasze przedszkole gotowe jest na przyjęcie praktykantów z różnych uczelni.  Pierwszym etapem przyjęcia praktykanta jest złożenie prze niego skierowania wydanego  przez uczelnie. Następnie odbywa się rozmowa z dyrektorem placówki, który dokonuje  prezentacji personelu pedagogicznego oraz obsługi.

                        Wybór opiekuna praktykanta zależy od wytycznych uczelni i możliwości placówki, za  zgoda wytypowanego nauczyciela.

            Praktykant w zależności od potrzeb ma możliwość obserwacji i uczestnictwa w formie  asystenckiej w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela z wybranej  grupy. Nastopnie praktykant w ustalonym przez uczelnię wymiarze czasu samodzielnie pełni  obowiązki nauczyciela grupy, pod „bacznym okiem” opiekuna i ewentualnie dyrektora  placówki. Na prośbę uczelni, opiekun dokonuje pisemnej oceny praktyk.

            Nauczyciele naszej placówki są bardzo otwarci na potrzeby przyszłych nauczycieli.  Chętnie udostępniamy bogaty warsztat pracy – pomoce dydaktyczne zarówno przedszkolne,  jak i gromadzone przez nas. Mając duże doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, posiadając  wiedzę i umiejętności zdobyte na różnych kursach i warsztatach dla nauczycieli, możemy  podzielić się refleksjami dotyczącymi specyfiki zawodu, nowych form i metod pracy.

            Wiedząc, jakie stresy pociąga za sobą wejście w nowe środowisko, staramy się stworzyć  przyjazną atmosferę, otoczyć ciepłem i życzliwością nową osobę. Nie krytykujemy, jedynie  na zasadzie partnerstwa podsuwamy różne sposoby na rozwiązanie tego samego problemu. 

            Dążymy do tego, aby przyszły nauczyciel był otwarty na nowości, kreatywny, a nade  wszystko z zamiłowaniem podchodził do dzieci, respektował ich potrzeby i prawa.

             Sam praktykant często wzbogaca nas – jako nauczycieli – wychowawców. My również od  niego możemy się wiele nauczyć. Dotyczy to jego świeżej wiedzy merytorycznej, a także jego  bezstronnego spojrzenia na grupę i na dziecko w grupie.

 

  26 maja 2006r.

Współpraca z personelem administracyjno-obsługowym

 

Nasze przedszkole posiada obsługę administracyjną, tj. księgową oraz osobę pełniącą  funkcję kadrowej i sekretarki zatrudnione w wymiarze 1 etatu oraz personel obsługowy, który  ma bezpośredni kontakt z dziećmi. Woźne oddziałowe współpracują z nauczycielem  prowadzącym daną grupę. Są one włączone do sprawowania opieki nad dziećmi  przebywającymi na terenie przedszkola, jak i poza jego terenem. Woźne pomagają w  rozbieraniu i ubieraniu się dzieci, czynnościach samoobsługowych, pomagają w zapewnieniu  bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek. Zajmują się dziećmi podczas prowadzenia  przez nauczyciela pracy indywidualnej z dzieckiem, bądź w małych zespołach, pomagają  nauczycielkom w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sali.  Porządkują salę po zajęciach i po skończonym dniu pracy. Dają przy tym dzieciom poczucie  bezpieczeństwa i stwarzają miłą atmosferę w grupie.

W przedszkolu zatrudniony jest intendent, kucharka i 3 etaty pomocy kuchennej oraz  konserwator.

W grupie najmłodszej oprócz woźnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Jej  zadaniem jest ścisła współpraca z nauczycielem w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.

W przedszkolu zatrudniony jest woźny – konserwator, który utrzymuje teren wokół  przedszkola w porządku i czystości, wykonuje drobne naprawy.

Intendentka dba o zaopatrzenie przedszkola w żywność, artykuły BHP i materiały do  zajęć. Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom,  sporządza jadłospisy.

Kucharki przyrządzają punktualnie smaczne i zdrowe posiłki, biorą udział w układaniu  jadłospisu, utrzymują w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne.

Wszyscy pracownicy obsługi wykonują również inne prace zlecone przez dyrektora  a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Nauczyciele planując pracę społeczno-użyteczną z dziećmi w ramach współpracy  z personelem obsługowym włączają dzieci do codziennych czynności porządkowo gospodarczych.

Prawidłowo układająca się współpraca nauczyciela z woźnymi i pomocami jest dla nas  bardzo ważna. Daje ona dzieciom przykład wzajemnego poszanowania się.

 

 

                                                                                                                      28 kwietnia 2021 r.

Współpraca w naszym zespole

 

            Poprzez pracę zespołową rozumiemy pracę z podziałem obowiązków, wspólne podejmowanie decyzji, wymianę swoich doświadczeń, korzystanie nawzajem ze wszystkich pomocy i umiejętności.

            Najbardziej aktywna współpraca nawiązuje się między nauczycielami pracującymi w jednej grupie. Dotyczy ona planowania pracy, urządzania i wystroju sali, organizowania zebrań, problemów wychowawczych dotyczących całej grupy oraz pracy indywidualnej z dziećmi. W zespole pracującym w jednej grupie omawiamy problemy bieżące dotyczące dzieci oraz pracy dydaktycznej.

Ciekawe pomysły są dyskutowane i wykorzystywane przez innych wychowawców. Ważniejsze decyzje podejmuje się w czasie rad pedagogicznych.

 

Szersza współpraca opiera się na:

v    Opracowaniu zadań do planu rocznego

v    Przygotowywaniu rad szkoleniowych

v    Przygotowywaniu różnych uroczystości

v    Udziału w kursach organizowanych na terenie przedszkola oraz poza placówką

v    Redagowaniu ankiet pomiaru jakości pracy przedszkola

 

            Swobodnie wybieramy metody pracy z dziećmi w celu osiągniecie jak najlepszych efektów. Jeden nauczyciel w grupie jest wychowawcą – nauczycielem wiodącym. Są to jego dodatkowe kompetencje. On ustala, m.in. plan i zasady pracy.

Nauczyciel, który wchodzi do grupy działa według tych zasad, ale ma prawo do własnego stylu, metod pracy i rodzaju zajęć. Zwykle współpraca między nauczycielami w zespole układa się bardzo dobrze, dogadujemy się ze sobą na bieżąco.

Często pomagamy sobie wykorzystując nawzajem nabyte na kursach umiejętności i własne uzdolnienia (np. granie na instrumentach, talenty plastyczne).

W naszym zespole kierujemy się wspólnym dobrem i zmierzamy do rozwoju naszej placówki. Jest to nasz wspólny cel, który ujednolica nasze działania.

 

 

28 kwietnia 2021r.

 

 

Zajęcia dodatkowe w naszej placówce

 

Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe  uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, natomiast za zgodą rodziców lekcje  religii.

 

Na terenie naszego przedszkola organizowane są następujące zajęcia dodatkowe dla  dzieci:

v  Religia

v  Spektakle teatralne,

v  Koncerty muzyczne,

v  Wyjścia do kina

v  Kółka: teatralne, plastyczne, taneczne

v  Zajęcia rewalidacyjne 

v  Terapia psychologiczna 

v   Terapia logopedyczna 

W spektaklach teatralnych, wyjściach do kina i koncertach muzycznych biorą udział  wszystkie dzieci. Zajęcia są w całości opłacane przez opiekunów.

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu zajęć minimum programowego. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do  możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać 30 minut.                                                                                                                                                                                             04 kwietnia 2018r.

Jak organizujemy współpracę z rodzicami?

 

            Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu jest bardzo ważna, ponieważ jednym z naszych celów jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu oraz zaangażowanie rodziców w codzienne życie przedszkola. Bardzo ważna jest w naszych kontaktach wzajemna akceptacja, zaufanie, partnerstwo w podejmowaniu decyzji. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

  

Współpraca z rodzicami przybiera różnorodne formy. Są to:

 

·        zebrania ogólne,

·        zebrania w poszczególnych grupach,

·        Dni Otwarte – zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,

·        zajęcia otwarte dające rodzicom możliwość obserwacji dziecka na tle grupy,

·        kontakty indywidualne rodziców z nauczycielami (zaplanowane, okazjonalne),

·        kontakty z rodzicami podczas nauczania zdalnego poprzez różne komunikatory np. Messenger, Facebook, e – mail itp.

·        kontakty indywidualne dyrektora z rodzicami,

·        prelekcje i konsultacje dla rodziców z udziałem różnych specjalistów,

·        zebrania Rady Rodziców.

 

            Ponadto rodzice włączani są w organizację imprez, uroczystości przedszkolnych i grupowych. Przekazywane są im wiadomości dotyczące wydarzeń z życia przedszkola na tablicy informacyjnej.  Prowadzony jest kącik dla rodziców, w którym znajdują się informacje na temat treści omawianych w danym tygodniu, wiersze, piosenki, porady dla rodziców, artykuły i informacje bieżące. Eksponowane są także prace dzieci.

             Kontakt z rodzicami odbywa się również poprzez:

– stronę internetową przedszkola  http://przedszkole1gora.pl.tl/

– portal Facebook  https://www.facebook.com/przedszkole1gora/

            Zachęcamy rodziców do aktywnego działania w Radzie Rodziców oraz w trójkach grupowych. Na początku roku podczas zebrania mówimy, jakiej pomocy byśmy oczekiwali i czekamy na deklaracje rodziców. Dotyczy to np. szycia strojów dla dzieci, pomocy przy uroczystościach, filmowania uroczystości, wykonywania elementów dekoracji i pomocy dydaktycznych, dostarczania pomocy i materiałów do zajęć lub do dekoracji, pozyskiwania sponsorów, prezentacji swojego zawodu podczas zajęć z dziećmi, udziału w wycieczkach.

            Oczekujemy od rodziców rzetelnej informacji o własnym dziecku oraz dokonywania systematycznych opłat za przedszkole i wyżywienie dziecka.

            Szczególną uwagę zwracamy na punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola ze względu na śniadanie. Dziecko może być przyprowadzane później, jeśli rodzice umówią się tak z nauczycielem. Odbieranie dzieci odbywa się zgodnie z deklaracją składaną przez rodziców.

   Zdarza się, że rodzice nie stosują się do zasad panujących w przedszkolu.  Spotykamy    się

z sytuacjami, kiedy rodzice nie przestrzegają pór odbierania dzieci. Niektórzy rodzice nie mogą rozstać się z dzieckiem, ciężko im wyjść z sali, zaglądają przez okno patrząc, co dzieje się w grupie. Często komentują, zwracają uwagę nauczycielce, pouczają ją.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Uważamy, że jasno określone reguły współpracy z rodzicami i ich przestrzeganie są podstawą dobrych relacji i partnerstwa w procesie wychowania.

W naszym przedszkolu rodzice mają prawo do:

 

·        uzyskiwania rzetelnych informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,

·        zapewnienia bezpieczeństwa jego dziecka podczas całego dnia pobytu w przedszkolu,

·        zapoznania z zadaniami wychowawczymi i dydaktycznymi w każdej grupie wiekowej,

·        dowolnego decydowania o wyborze zajęć dodatkowych,

·        decydowanie o udziale dziecka w nauce religii,

·        decydowanie o ilości posiłków, jakie dziecko je w przedszkolu,

·        wgląd do jadłospisu,

·        decydowania o udziale dziecka w wycieczkach wyjazdowych,

·         organizowania na terenie przedszkola spotkań z Radą Rodziców,

·        zgłaszania wniosków i uwag,

·        wchodzenia do sal przedszkolnych zgodnie z ustalonymi regułami,

·        decydowanie o godzinie przyjścia i odbioru dziecka przy akceptacji przedszkola.

 

 

                                                                                                                      28 kwietnia 2021 r.

Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?

 

            W celu lepszego zrozumienia działań przedszkola stosujemy różne sposoby  zapoznawania rodziców z naszymi metodami pracy z dziećmi.

Rodzice mają tablicę informacyjną oraz kącik informacyjny przy wejściu. Zamieszczamy  tam bieżące informacje, regulaminy opłat, wysokość opłat, jadłospis.

                        Każda grupa w swojej szatni posiada oddzielną gazetkę, na której są prezentowane prace  dzieci, informacje o tematach cyklicznych, treści wierszy i piosenek, tytuły opowiadań  i bieżące informacje dotyczące życia grupy.

            Prowadzona jest przez nauczycieli strona internetowa oraz na portalu  społecznościowym Facebook, gdzie umieszczane są aktualne komunikaty, informacje i  zdjęcia ukazujące życie codzienne w przedszkolu, za zgodą rodziców. Dodatkowo znajduje  się fotorelacja w holu przedszkola.

 

             Formą prezentacji placówki jest pięknie prowadzona już od 1945r. kronika przedszkola.

            Na terenie placówki odbywają się zajęcia otwarte, po których następuje omówienie metod  i form stosowanych na zajęciach. Wpływa to na poszerzenie wiedzy o pracy w przedszkolu  

            Na terenie placówki odbywa się wiele stałych imprez, które pomagają nam organizować  rodzice w a niektórych uczestniczą jako zaproszeni goście.

            Są to: wyjazdy do ogrodu zoologicznego zorganizowane dla dzieci kończących edukację  przedszkolną, dni otwarte dla dzieci i rodziców, festyny rodzinne, spartakiada  przedszkolaków, mikołajki, spotkania wigilijne z rodzicami, bal karnawałowy dla dzieci,  spotkania babci i dziadka z okazji ich święta, marzanna, zajączek wielkanocny, przegląd  twórczości artystycznej dzieci organizowany w dniu urodzin patronki przedszkola,  pożegnanie absolwentów przedszkola, uroczystości jubileuszowe środowiskowe.

                       Rodzice chętnie uczestniczą w tych uroczystościach jak również w wycieczkach  organizowanych dla dzieci. 

 

04 kwietnia 2018r.

Współpraca z innymi przedszkolami, ze szkołami, innymi instytucjami i organizacjami

 

            W Górze oprócz naszego przedszkola znajduje się jeszcze jedno przedszkole publiczne  oraz dwie szkoły podstawowe. Z instytucjami tymi łączą nas kontakty sporadyczne. Polegają  one na wymianie życzeń z okazji uroczystości okolicznościowych oraz spotkaniach w  związku z kursami, szkoleniami, naradami metodycznymi.

            Nasze przedszkole posiada bogaty zbiór strojów i rekwizytów.

           Szerszą współpracę nawiązujemy ze szkołami podstawowymi, do których będą uczęszczać  nasi wychowankowie. Grupy dzieci 6 – letnich nawiązały współpracę ze Szkoła Podstawową  Nr 3 i Nr 1. Współpraca polega na zapraszaniu dzieci z przedszkola na lekcje w ramach  organizowanych przez szkołę „Dni Otwartych” oraz zapraszane są na przedstawienia  teatralne przygotowywane przez szkołę.

            W najbliższym otoczeniu przedszkola znajdują się także inne instytucje, z którymi  placówka utrzymuje kontakt.

Są to:

– Dom Dziennego Pobytu

– Dom Kultury

– Miejska Biblioteka Publiczna

– Komenda Policji Powiatowej 

– Powiatowa Straż Pożarna

– Spółdzielnia Mleczarska „Demi”

– PCDN i PPP (Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa  Psychologiczno – Pedagogicznego)

– Nadleśnictwo Góra Śląska

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze

– Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze

– Sanepid

– Koło łowieckie Las

– MOPS

– OKF

– Sala Arkadia, Olimpia 

                       Nasza współpraca polega na okolicznościowych kontaktach, występach dzieci z różnych  okazji, organizowaniu wycieczek do tych instytucji, udziale dzieci w konkursach  plastycznych, festiwalu piosenki dziecięcej, propagowaniu kultury odbioru muzyki,  teatrzyków poprzez zapraszanie artystów.

Poszerzyłyśmy współpracę z PCDN i PPP poprzez udział w pracach zespołu  samokształceniowego oraz organizowanych przeglądach artystycznych przedszkolaków.  Dzieci i nauczyciele mają możliwość korzystania z pracowni informatycznej i biblioteki  pedagogicznej. Dążymy do poszerzania naszej współpracy i pozyskania sponsorów na zakup  środków dydaktycznych.

 

28 kwietnia 2021r.

Jak prezentujemy naszą placówkę na zewnątrz?

 

            Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw rozwojowym potrzebom małego dziecka.  Uroczystości są jednym z ważnych momentów w wychowaniu dziecka i wywołują  niezapomniane przeżycia. Przygotowując dzieci do uroczystości uczymy je wyraźnej  wymowy i prawidłowej intonacji, wzbogacamy zasób słów.

             W naszym przedszkolu przywiązujemy wielką wagę do uroczystości na rzecz środowiska,  przez co wzmacniamy więzi i popularyzujemy placówkę w najbliższym regionie. Aktywnie  uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej m.in. poprzez udział w gminnych  i powiatowych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych, przeglądach  i konkursach oraz w ogólnopolskich akcjach charytatywnych jak Góra Grosza i WOŚP, Pączki do rączki i Jabłuszko.  Współpracujemy m.in. z Biblioteką Miejską, Ośrodkiem  Kultury Fizycznej, Przedszkolem Publicznym Nr 3, Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 3 w Górze,  Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną.

             Kontynuujemy współpracę z Nadleśnictwem, zbieramy pokarm dla zwierząt, w zamian  jesteśmy zapraszani na zajęcia, pogadanki, dni otwarte nadleśnictwa, dzieci bawić się  w plenerze, oglądać hodowlę leśnych zwierząt.

            Do tradycji przedszkola należą uroczystości, które podtrzymują ludowe zwyczaje:  dzień wiosny, zajączek wielkanocny.  Organizujemy  jasełka, wieczór andrzejkowy i wigilijny, popularyzujemy tańce ludowe, oraz festyny dla  rodziców.

            Dzięki uczestnictwu we wspólnych imprezach nawiązujemy przyjaźnie. Te działania są  wizytówką naszej pracy z dziećmi i dają możliwość oceny placówki przez społeczność  lokalną. W czasie przygotowań do uroczystości dbamy o ujednolicenie oddziaływań  wychowawczych, tworzymy miłą atmosferę współpracy.

            Nawiązujemy współpracę z Domem Kultury, utrzymujemy kontakty okolicznościowe  z zakładami pracy i samorządem terytorialnym. Jesteśmy zapraszani na występy artystyczne  z okazji imprez jubileuszowych i świątecznych. Mamy bogate tradycje przedszkolne  udokumentowane w kronikach, dyplomach, na filmie wideo np. 50-lecie przedszkola, Dni  Góry, 700-lecie Góry połączone z 55-leciem przedszkola. Jubileusz 70- lecia przedszkola  został połączony z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarciem nowo  wyremontowanego budynku przedszkola. Była to uroczystość otwarta dla całej społeczności  lokalnej w której uczestniczyły wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe  i oświatowe, darczyńcy oraz przyjaciele przedszkola.

             Naszym celem są dobre kontakty z organem prowadzącym i Radą Rodziców. Dbamy  o pozyskiwanie środków finansowych, które wykorzystujemy na rzecz przedszkola: zakup  zabawek, dywanów, sprzętu RTV, wzbogacenie strojów i wyposażenie ogrodu  przedszkolnego. Dzięki darowiznom rodziców, dotacji organu prowadzącego, darowiznom  nauczycieli wzbogaciliśmy ogród o nowy sprzęt, co sprzyja dobremu wizerunkowi  przedszkola.

 

 Promując nasze przedszkole w środowisku dbamy o dobry wizerunek naszej placówki.                28 kwietnia 2021r.

Dalsza praca nad koncepcją

NASZA KONCEPCJA JEST PODSTAWĄ NASZEJ PRACY!

 

1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji, żeby mógł dalej  z nią pracować.

2. Każdy nowy nauczyciel dostaje egzemplarz koncepcji.

3. Dla praktykantów, nowych koleżanek oraz dla wszystkich zainteresowanych mamy  dodatkowe egzemplarze (trzymane w rezerwie w specjalnym segregatorze). 4. Egzemplarz koncepcji należący do dyrektora leży na stole podczas narad służbowych.  Ewentualne zmiany w poszczególnych punktach są nanoszone od razu.

5. Zmiany w tekście muszą być nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.  Jeżeli zmiany są drobne każdy nanosi je osobiście, jeżeli dotyczą większych partii tekstu – drukuje się nową stronę i kopiuje dla wszystkich.

6. Raz na dwa lata cała koncepcja jest w całości czytana przez wszystkich. Dyskutuje się  wówczas o ewentualnych poprawkach i niedostatkach. Ustala się wtedy w jakiej, kolejności i  według jakiej metody dane punkty mają być przerabiane lub opracowywane 7. Termin takiego spotkania powinien być ustalony, co najmniej kwartał wcześniej, by  nauczyciele mieli wystarczająco dużo czasu, aby zaznaczyć punkty, o których chcą mówić.  Musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za przypominanie zespołowi o spotkaniu. 8. O tym, że fragmenty koncepcji będziemy pokazywać innym osobom (np. rodzicom)  zdecydowaliśmy w sierpniu 2000.

9. Punkty jeszcze nie omówione, a uznane za ważne lub wymagające korekty, zostaną  opracowane według tej samej metody (opracowanie nowego tekstu przez małe zespoły i  następnie zatwierdzenie go na radzie)

 

15 maja 2003r.