Regulamin Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze

Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku) do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Zadania przedszkola:

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej
 • Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec rodziców dziecka, pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej diagnozy specjalistycznej, informuje na bieżąco w postępach dziecka i uzgadnia z rodzicami zakres realizowanych zajęć.

 

Zadania te spełnia przedszkole w oparciu o:

„Podstawę Programową wychowania przedszkolnego” zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17)

 

Obowiązki rodziców:

 • Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola w godz. od 6:30 do 8:00, realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 6.30 – 11.30 i 11.30 – 16.30 (dla grupy popołudniowej)
 • Rodzice lub osoby pełnoletnie upoważnione odbierają dziecko w godzinach zawartych w umowie, w przypadku gdy nauczyciel zajmuje się nieodebranym dzieckiem po godzinach pracy rodzic pokrywa koszty nadgodziny nauczyciela zgodnie z obowiązującą umową
 • Rodzice przyprowadzają tylko zdrowe dziecko, nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom
 • Rodzice zgłaszają chorobę zakaźną dziecka lub dłuższą nieobecność u nauczycielki grupy
 • Rodzice dbają o higienę dziecka oraz jego estetyczny wygląd
 • Rodzice zaopatrują dziecko w Wyprawkę przedszkolaka ustaloną przez wychowawcę w grupie
 • Rodzice decydują o korzystaniu dziecka z zajęć dodatkowych zorganizowanych w przedszkolu oraz decydują o udziale dziecka w nauce religii
 • Rodzice biorą udział w organizowanych przez nauczycielki spotkaniach grupowych i zebraniach ogólnych
 • Rodziców w przypadku spraw spornych obowiązuje następująca procedura: zgłaszanie uwag, skarg i wniosków nauczycielce grupy, w przypadku braku uzgodnień z nauczycielką przekazanie uwag dyrektorowi przedszkola
 • Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola, interesują się zabawami, rozwojem i zachowaniem dziecka, czytają na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej
 • Rodzice współdziałają z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenie drogi jego indywidualnego rozwoju
 • Rodzice regularnie dokonują opłat za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 10 każdego miesiąca

 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone przez dziecko do placówki

 

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o jego przestrzeganie.