Procedura dotycząca organizacji bezpieczeństwa i zapewnienia opieki podczas uroczystości i imprez przedszkolnych

Podstawy prawne

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003r. Nr 6 , poz. 69 ze zm.)

 

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r., poz. 977)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009r. w sprawia nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324)

 

Cel procedury:

1.      Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas imprez organizowanych przez przedszkole.
 

·         Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i
stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.


 

2.      Organizowanie uroczystości przedszkolnych

 

·         Nauczyciele poszczególnych grup opracowują plan działań artystycznych danej grupy oraz projekty strojów dzieci i dekoracji.

 

·         W terminie 2 tygodni przed daną uroczystością nauczyciele przedstawiają plan uroczystości dyrektorowi przedszkola do akceptacji. 

·         Osoby odpowiedzialne za dekoracje dbają o ich staranne przygotowanie na jeden dzień przed daną uroczystością.

 

·         Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi
przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

·         W czasie uroczystości personel nie wykonuje czynności niezwiązanych z bezpośrednią opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona
jest wyłącznie na dzieciach..

 

·         Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia
liczebności grupy.

 

·         Organizatorzy wyznaczają miejsca dla uczestników uroczystości


 

3.      Udział rodziców (opiekunów) w uroczystościach i imprezach przedszkolnych

 

·         Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców (opiekunów), nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci

 

·         Godzina rozpoczęcia uroczystości podana w ogłoszeniu zobowiązuje rodziców (opiekunów) do przybycia przed jej rozpoczęciem
 

·         Rodzice (opiekunowie) witają się z własnymi dziećmi po przybyciu do przedszkola

 

·         Rodzice (opiekunowie) towarzyszą dzieciom po zakończeniu uroczystości za zgodą nauczyciela grupy

 

·         Rodzice (opiekunowie) w porozumieniu z wychowawcą grupy są zobowiązani do aktywnego włączania się w przygotowanie uroczystości

 

·         Rodzice (opiekunowie) opuszczają przedszkole wraz z dziećmi (w przypadku uroczystości popołudniowej)

 

·         Rodzice (opiekunowie) żegnają się z dziećmi w obecności nauczyciela (w przypadku uroczystości przedpołudniowe)


Zaproszeni goście na uroczystość przedszkolną są zobowiązani do przestrzegania reguł ustalonych przez głównych organizatorów